عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-آمار استنباطی

در پژوهش حاضر برای آزمون استقلال مشاهدات از آماره دوربین واتسون[1]، برای آزمون معناداری متغیر مستقل از آماره t، برای آزمون معنادار بودن مدل­های مربوط به فرضیات پژوهش از آماره فیشر[2] و برای مطالعه عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترل از آماره های Tol و VIF بهره گیری شده می باشد. همچنین از نمودار پراکنش باقیمانده­های استاندارد شده پیش روی پیش­بینی­های استاندارد شده برای مطالعه همگنی واریانس بهره گیری گردید، که وجود تقارن حول خط صفر و عدم وجود طریقه در نمودار مذکور نشان دهنده همگنی در واریانس می­باشد.

4-4-1 آزمون خود همبستگی باقیمانده ­ها

سایت منبع

خود همبستگی نقض یکی از فرض­های استاندارد الگوی رگرسیون می باشد. از آماره دوربین واتسون می­توان جهت تعیین وجود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون بهره گیری نمود. آماره دوربین – واتسون عدم همبستگی جملات خطا (باقیمانده ها) را در دوره­های زمانی مختلف آزمون می کند، اگر بین باقیمانده­ها همبستگی صد درصد مثبت (1+) وجود داشته باشد آنگاه این آماره برابر صفر و اگر همبستگی صددرصد منفی (1-) وجود داشته باشد مقدار این آماره برابر 4 خواهد گردید ، اگر مقدار این آماره برابر 2 باشد نشان می دهد که باقیمانده ها از یکدیگر مستقل هستند، مقدار نزدیک به 2 برای این آماره قابل قبول می باشد و نشان دهنده برقراری شرط عدم همبستگی جملات خطا در رگرسیون می باشد (نگهبان 1380، 88).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-4-2 آزمون فرضیه های پژوهش

برای تعیین معناداری مدل رگرسیون از آماره فیشر بهره گیری شده می باشد. با مقایسه ی آماره F و F جدول که با درجات آزادی K-1 و n-K در سطح خطای 5% محاسبه شده، مدل­های فرضیه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. برای مطالعه معنادار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t بهره گیری شده می باشد، آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-k در سطح اطمینان 95% محاسبه شده می باشد، مقایسه می گردد. چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنادار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته می باشد.

[1].Durbin-Watson

[2].fisher

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید