مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود

مؤسسه گرادینت[1] با بهره گیری از نسبت ها و دیگر ابزارهای تحلیل بنیادی به دنبال کسب شواهدی از کیفیت پایین سود بودند . بعضی از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی گرادینت در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار دادند به قرار ذیل می باشند :

الف ) تولید جریان نقدی : یکی از مهمترین شاخص های کیفیت سود ، سطح جریان نقدی تولید شده توسط شرکت می باشد .  به زبان ساده ، با اینکه می توان سود را دستکاری نمود اما غیر ممکن می باشد که بتوان جریان نقدی را دستکاری نمود . یک روش درک اهمیت جریان نقدی ، تجزیه سود خالص به جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی می باشد .  یعنی :

اقلام تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی = سود خالص

همانطور که در بالا نیز گفته گردید ، تحقیقات دانشگاهی نشان می دهند که کیفیت سود به سطح اقلام تعهدی منعکس شده در سود بستگی دارد .

جریان وجوه نقد عملیاتی گزارش شده در صورت جریان وجوه نقد ، یک شاخص عالی برای کیفیت سود می باشد . بعضی معیارهای مهم جهت مطالعه جریان وجوه نقد عبارتند از :

 • سطح جریان وجوه نقد عملیاتی به سود عملیاتی(OCF/OI)
 • سطح (Free Cash Flow)  به سود خالص

ب) کیفیت حسابهای دریافتنی : تحلیل کیفیت حسابهای دریافتنی و درآمد شرکت یکی از اجزای اصلی کیفیت سود – کیفیت درآمدها – را ارائه می نماید . به گونه کلی ، درآمدی که بر اساس محافظه کاری شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود بالا خواهد گردید . در حالی که درآمدی که بر اساس حسابداری جسورانه شناسایی شده باشد منجر به کیفیت سود پایین خواهد گردید . بعضی از مهمترین آیتم هایی که هنگام ارزیابی کیفیت حسابهای دریافتنی بایستی مورد مطالعه قرار گیرند ، عبارتند از :

 • سطح و تغییر در حسابهای دریافتنی نسبت به فروش
 • سطح و تغییر ذخیره برای مطالبات سوخت شده
 • سطح و تغییر ذخیره برای برگشت از فروش ها
 • روش برآورد بدهی های سوخت شده و اینکه چگونه می تواند سود گزارش شده را تحت تأثیر قرار دهد
 • روشهای اظهار شده شرکت برای شناسایی درآمد در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت

کیفیت ]اندازه گیری[ موجودی کالا : کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری و بی طرفی در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد . به ویژه اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتر از واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری مؤسسه بالاتر از واقع گزارش می گردد و بالعکس . در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا ، مهمترین آیتم هایی که بایستی مورد توجه و مطالعه قرار گیرند ، عبارتند از :

 • اندازه سطح و تغییر در کل موجودی های کالا نسبت به فروش
 • طریقه حاشیه فروش
 • روش ارزیابی موجودی های کالا و چگونگی تأثیر آن بر سود گزارش شده
 • ارتباط بین انواع مختلف حسابهای موجودی کالا از قبیل مواد خام ، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده
 • روش مورد اقدام شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت

د) کیفیت حساب داراییهای ثابت : محافظه کاری و بی طرفی در حسابهای داراییهای ثابت شرکت می تواند بر سود گزارش شده تأثبر داشته باشد . برای مثال ، در نظر گرفتن عمر مفید بالا برای داراییهای ثابت می تواند سود خالص را افزایش دهد بدون اینکه سودآوری واقعی شرکت بهبود یافته باشد . در هنگام مطالعه کیفیت حساب دارایی ، مهمترین زمینه هایی که بایستی مورد مطالعه قرار گیرند عبارتند از :

 • کفایت هزینه های استهلاک
 • تغییر در روشهای استهلاک
 • شواهدی از داراییهای معیوب
 • عمر مفید داراییهای ثابت شرکت
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ظرفیت مورد بهره گیری

ه) کیفیت بدهی ها و افشا : کیفیت حسابهای بدهی نیز برای درک کیفیت سود حیاتی و مهم می باشند . به ویژه ، بدهیها بایستی به گونه بی طرفانه و به دور از هر گونه جانب داری گزارش شوند . اگر این طور نباشد ، کیفیت سود خدشه دار می گردد .

در ارزیابی کیفیت  بدهی ها بعضی از مهمترین مسائلی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

 • مفروضات بکار رفته در مورد بدهی های تحقق یافته و ثبت نشده
 • علائمی از تأمین مالی خارج از ترازنامه و افشاء مفصل بدهی هایی که تحقق یافته اما ثبت نشده اند
 • رویه های مورد اقدام در ارتباط با مخارج سرمایه ای
 • علائمی از دعاوی حقوقی

و) ارزیابی فعالیت های مدیریت سود : همانگونه که قبلاً نیز تبیین داده گردید ، اکثر شرکتها حداقل یکی از تکنیک های مدیریت سود را به مقصود رسیدن به اهداف گزارشگری مالی و مدیریت به کار می گیرند . در این رهگذر تا حدودی ارزیابی اهمیت و اندازه فعالیت های مدیریت سود نسبت به سود خالص یا کل داراییها مهم به نظر می رسد . در هنگام ارزیابی اهمیت فعالیتهای­مدیریت سود ، بعضی از مهمترین زمینه­هایی­که بایستی مورد مطالعه قرار­گیرند عبارتنداز:

 • تغییر در ارتباط بین درآمدهای تحقق یافته و تحقق نیافته
 • کثرت و زمان بندی معامله سهام با تضمین خرید توسط شرکت که ممکن می باشد منجر به افزایش سود هر سهم بشود .
 • انتقال هزینه ها به دیگر بخش های صورت سود (زیان) به مقصود افزایش سود عملیاتی یا حاشیه فروش

ر) حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی : حاکمیت شرکتی و ساختار کنترلی (CGCS) به وزنه ها و رویه های کنترلی موجود در شرکت – به مقصود حصول اطمینان از همسویی فعالیت ها و منافع مدیریت با منافع سهامداران – تصریح دارد . از این رو ، مدیریت سود هنگامی امکان پذیر می باشد که (CGCS) غیر اثربخش باشد . هنگام ارزیابی اثربخشی (CGCS) بعضی از مهمترین مسائلی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :

 • ترکیب و تجربه هیأت مدیره بالاخص کمیته حسابرسی شرکت
 • مؤسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس
 • پارامترهای طرح پاداش و حق اختیارها
 • علائمی از نارضایتی سهامداران
 • علائمی از ضعف کنترل داخلی

ز) محیط رقابتی : محیطی که شرکت در آن فعالیت می کند می تواند به گونه بالقوه ای اثر مثبت یا منفی بر کیفیت سود داشته باشد . برای مثال ، رشد سریع تکنولوژی در صنعت کامپیوتر می تواند منجر به افزایش کالاهای ناباب قابل بهره گیری گردد . پیش روی تغییر تکنولوژی در بخش صنعتی خیلی آهسته تر و کند تر می باشد . پس برای این قبل صنایع تغییر تکنولوژی یک فاکتور مهم در ارزیابی کیفیت سود نمی باشد . بدین ترتیب ، شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی بالا فعالیت می کنند نسبت به شرکتهایی که در صنایع با رشد تکنولوژی تقریباً ثابت فعالیت می کنند ، بیشتر مستعد رویارویی با مسائل کیفیت سود می باشند . بعضی از مهمترین مسائلی که بایستی در ارتباط با محیط رقابتی مورد توجه قرار گیرد ، عبارتند از :

 • جایگاه رقابتی صنایع
 • شرایط اقتصادی
 • بروز تغییر تکنولوژی که ممکن می باشد بر محصولات شرکت تأثیر بگذارد

دیگر فاکتورهای خاص شرکت : فاکتورهای خاص شرکتهای زیادی وجود دارند که می توانند بر کیفیت سود تأثیر بگذارند . در هنگام ارزیابی کیفیت سود بعضی از مهمترین مسائل شرکت که بایستی مورد توجه قرار گیرند ، عبارتند از :

 • پیچیدگی ارزیابی حسابها و رویدادها
 • وسعت و عمق شرکتهای مشتری مدار
 • سطح و تغییر در هزینه های قانونی
 • ماهیت هر قرارداد بدهی
 • معیارهای ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی
 • زمان بندی انتشار صورتهای مالی
 • نرخ رشد شرکت(هاج،2003 ؛لیو،2006؛ کرمی و ساسانی،1384).

[1] Gradient

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

سایت منبع

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری