مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مساله

یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی می باشد که در انجام تصمیم گیری های مالی و اقتصادی سودمند واقع گردد. وجود مکانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر بهره گیری کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی هم زیرا کمک به کارایی بازار سرمایه و در نهایت تخصیص بهینه سرمایه ضروری می باشد.

حسابداری که با وظیفه ی اطلاع رسانی بیطرفانه گام در جامعه اطلاعاتی می نهد، تأثیر خطیری در افزایش کیفیت اطلاعات دارد. برای دستیابی به آن چیز که به عنوان هدف برای حسابداری بنا نهاده شده می باشد، حسابداری استانداردهایی را گسترش داده و حسابداران و سایر تهیه کنندگان گزارش ها و اطلاعات حسابداری را ملزم به رعایت آنها ساخته می باشد. پس استانداردهای حسابداری در راستای هدف بالابردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای تأثیر اطلاع رسانی حسابداری به گونه مطلوب، تدوین می شوند.

با تمرکز بر بهره گیری کننده، اطلاعات باکیفیت را می­توان به عنوان تحقق نیازهای بهره گیری کننده با در نظر داشتن درک بهره گیری کننده معقول و خارجی تعریف نمود. کیفیت اطلاعات حسابداری در صورتی افزایش            می یابد که حذف روشهای مختلف و نیز افزایش گستره ای که اندازه های حسابداری، وضعیت اقتصادی را منعکس می سازند، اختیار مدیریت را برای گزارش سوگیرانه­ی مقادیر حسابداری محدود سازند. به عقیده­ی تورنتون[1] (2002)، کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی، محصول مشترک حداقل چهار عامل اصلی می باشد: خلاقیت و توجه های مدیریت، کیفیت حسابرسی، تجربه کمیته حسابرسی، و استانداردهای حسابداری دارای کیفیت بالا. وجود ضعف در هر یک از این چهار حلقه، می تواند کل زنجیره را مخدوش سازد. آن چه اهمیت دارد معیارها، متغیرها و سنجه هایی می باشد که کیفیت اطلاعات حسابداری را ارزیابی می کند. ریز و ساتک لیف[2] (2001) برای ارزیابی کیفیت داده ها و اطلاعات حسابداری از متغیرهای قابلیت پیش بینی و اندازه گیری اقتصادی بهره گیری کردند. کول بک و وارفیلد[3] (2007) سنجه های توان تبیین مدلهای ارزشیابی مبتنی بر داده های ترازنامه و سود و زیان، خطا و پراکندگی پیش بینی تحلیلگران، و پایداری سود را برای مطالعه کیفیت اطلاعات حسابداری به کار بردند. بعضی نیز از اقلام تعهدی به عنوان سنجه ای برای کیفیت اطلاعات حسابداری بهره گیری کرده اند. بارث[4] و دیگران (2004) برای ارزیابی کیفیت حسابداری از سه متغیر مدیریت سود، شناخت سریعتر زیان، و اندازه ربط پذیری ارقام حسابداری همانند پژوهش هانگ بهره گیری نمودند. در این پژوهش، ما نیز بر اساس راجگوپال و ونکاتاچالام[5] (2011) از دو دیدگاه بارتون و سیمکو[6] (2002) و لئوز و همکاران[7] (2003) برای مطالعه کیفیت سود بهره گیری کردیم.

تغییرپذیری بازده سهام، یکی از موضوعهای بحث انگیز مالی می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازارهای نوظهور قرار گرفته می باشد دلیل این گرایش به ارتباط بین تغییرپذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد بر می گردد. و از طرفی سودمندی مطالعه تغییرپذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت می باشد که آنها تغییرپذیری بازده سهام را بعنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خط مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار بعنوان ابزاری برای اندازه گیری اندازه آسیب پذیری بازار سهام بهره گیری نمایند. از اینرو، مطالعه و مطالعه عوامل مؤثر بر تغییرپذیری بازده سهام می تواند در اتخاذ بسیاری از تصمیمات بازار سرمایه مفید و راه گشا باشد و در نتیجه آن برای فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستمهای اقتصادی و سرمایه گذاران عادی قابل بهره گیری باشد.

از اینرو با افزایش کیفیت گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران به سیستم اطلاعاتی حسابداری بیشتر شده و به تبع آن افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق خواهد افتاد و باعث کاهش تغییرپذیری بازده سهام بعنوان معیاری برای ریسک خواهد گردید. مساله اصلی که در این پژوهش مطرح می گردد اینست که بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام چه ارتباطی هست؟

[1] – Torenton

[2] – Satklif

[3] – Coolback and Varfild

[4] – barth

سایت منبع

[5] – Rajgopal, S. and M. Venkatachalam

[6] – Barton, Jan and Simko

[7] – Leuz, C., D. J. Nanda, and P. Wysoki

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 thesis-download-2

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری