عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6- فرضیه های پژوهش

در این پژوهش برای مطالعه ارتباط سیاست­های متهورانه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری فرضیه­های زیر با بهره گیری از دو مدل پژوهش تدوین و مورد آزمون قرار می­گیرد.

1: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت­ها  ارتباط معناداری هست.

2: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری عملکرد شرکت­ها  ارتباط معناداری هست.

3: بین اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت­ها  ارتباط معناداری هست.

3-6-1 فرضیه اول

فرضیه اول اظهار می کند، بین سیاست متهورانه سرمایه­گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری هست. هنگامی که یک مدیر مالی از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه­گذاری خود بهره می­گیرد، در نتیجه از حداقل سطح سرمایه گذاری در دارایی های جاری بهره گیری کرده می باشد. این رویکرد، همراه با سایر متغیرهای کنترلی، به مدیران برای اجتناب از اتلاف منابع و بالا نگه داشتن سود شرکت کمک می­کند. رویکرد محافظه کارانه، جایگزین رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری می باشد. این سیاست تاکید دارد، که سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی­های سیال قرار داده گردد. این رویکرد رشد بالا در سودآوری شرکت را طرفداری نمی کند (اپتو 2012، 10).

که  سودآوری، پایین ترین سطح سیاست سرمایه­گذاری سرمایه در گردش شرکت­ها  را نشان می­دهد وسودآوری، بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت ها  را نشان می دهد. فرضیه صفر و فرضیه مقابل آزمون می کند که آیا  پایین ترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت ها  کمترین سود آوری را درمقایسه با بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش ایجاد نمی­کند.

به علاوه، فرضیه­های اظهار شده فوق با بهره گیری از معادلات رگرسیون چندمتغیره به عنوان یک روش آزمون ، مورد ارزیابی قرار می­گیرند. این آزمون با بهره گیری از  نرم افزار آماری Eviews6 تجزیه و تحلیل می­گردد. ارزیابی متغیرها ی وابسته (ROA و Tobin’s q) و همچنین متغیر مستقلWCIP، همراه با متغیرهای کنترلی مانند، اندازه شرکت، رشد و اهرم مالی با بهره گیری از نرم افزار مورد بهره گیری در این پژوهش رگرسیون می شوند.

3-6-2 فرضیه دوم  

سایت منبع

فرضیه دوم اظهار می کند، بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت­ها  ارتباط معناداری هست. نظیر و افزا (2009) برای اثبات سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش نوشتند: زمانی ایجاد می گردد که یک شرکت بیشتر از بدهی­های کوتاه مدت و کمتر از بدهی های بلند مدت بهره گیری می کند. به بیانی دیگر، شرکت با رویکرد متهورانه تامین مالی کوتاه مدت، از هزینه تامین مالی بدهی بلند مدت نجات می یابد. این استراتژی، هزینه­های تامین مالی در صورت سود و زیان شرکت را کاهش ودر نتیجه سودآوری آنرا افزایش می دهد. این استراتژی نشان می­دهد که یک سیاست تامین مالی کوتاه مدت، مدیر مالی شرکت را قادر می سازد هزینه های تامین مالی  برای خرید دارایی­های کوتاه مدت مانند موجودی کالا، ملزومات، حساب­های دریافتنی و یا سرمایه­گذاری­های کوتاه مدت را به حداقل برساند. با این حال، منتقدان (فالوپ و آجیلور 2009، 79) رویکرد متهورانه سیاست مدیریت سرمایه در گردش  استدلال کردند که مدیران مالی نیاز به توجه دقیق به سیاست های تامین مالی کوتاه مدت شرکت دارند زیرا این سیاستها می توانند هزینه بر وپر خطر باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید