تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 حاکمیت شرکتی

امروزه واژه راهبری (حاکمیت)شرکتی یک مفهوم مورد توجه و در حال تکوین در دنیای کسب و کار می باشد. راهبری شرکتی شالوده روابط شرکت با گروه­های ذینفع می باشد. همانند بسیاری از موضوعات مورد بحث و در حال تکوین، از راهبری شرکتی برداشت­ها و تعاریف متنوعی هست، تفاوت اصلی در توجه­ها به گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان مربوط می گردد. راهبری شرکتی در سطح خرد، دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان، تخصیص بهینه منابع جامعه را در نظر دارد. سابقه تاریخی راهبری شرکتی به گونه­ای که امروزه مطرح می باشد، به دهه 1990 و وقوع رسوائی­های مالی در بعضی از شرکت­های بزرگ برمی گردد. علیرغم وجود بعضی تفاوت­ها، به نظر می رسد مبانی اصلی راهبری شرکتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در طول زمان مسیر همگرایی را پیموده می باشد. برای تدوین یک نظام راهبری شرکتی مطلوب در نظر داشتن عوامل داخلی و بیرونی و نیز شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر کشور ضروری به نظر می­رسد.

سرمایه گذاران و عناصر بازار امروزه بیش از پیش به سازوکارهای راهبری شرکتی در سازمان­ها بها داده و اخبار مرتبط با آن را پیگیری می­نمایند. نتایج تحقیقات نشان می­دهد که در بسیاری از شرکت­هایی که از سازوکارهای راهبری شرکتی مناسبی برخوردارند، بازده سرمایه­گذاری در آنها بیش تر می باشد. در یک کلام، می­توان گفت که سیستم راهبری شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت می باشد. این سیستم، ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تبیین می کند. راهبری شرکتی در سطح کلان اقتصادی باعث تخصیص بهینه منابع شده و در سطح خرد نیز تحقق اهداف شرکت را در پی دارد (بدری1387، 6 ).

در شرکت­های سهامی، ضرورت بهره گیری از یک سامانه و سازو کارمناسب برای تطبیق هدفهای ذینفعان با آرمان­های شرکت، از یک سو، و نظارت و کنترل بر خواست­ها و تصمیم­های مدیران، از سوی دیگر بشدت احساس می­گردد. لذا بهره گیری از یک سامانه حاکمیت شرکتی راه­کار مناسبی می باشد که می­تواند خواست­های شرکت و مدیران را با منافع اشخاص ذینفع از هر جهت همسو و هما بر خواست­ها و           تصمیم­های مدیران، از سوی دیگر بشدت احساس می­گردد. لذا بهره گیری از یک سامانه حاکمیت شرکتی راه کار مناسبی می باشد که می­تواند خواست­های شرکت و مدیران را با منافع اشخاص ذینفع از هر جهت همسو و متناسب سازد. بهره گیری از ابزاری نظیر تدوین قواهنگ سازد. بهره گیری از ابزاری نظیر تدوین قوانین تجاری، اساسنامه، مقررانین تجاری، اساسنامه، مقررات داخلی، حسابرسی و پیش بینی ارکان شرکت مناسب شیوه مناسبی برای بهبود و تت داخلی، حسابرسی و پیش بینی ارکان شرکت مناسب شیوه مناسبی برای بهبود و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی در شرکت­های سهامی محسوب می­گردد.

هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از طرفداری سرمایه­گذاران، ایجاد ارزش براقویت ساختاار حاکمیت شرکتی در شرکت­های سهامی محسوب می­گردد.

هدف نخستین حاکمیت شرکتی عبارت از طرفداری سرمایه گذاران ، ایجاد ارزش برای سهای سهامداران، حفظ و بازسازی اعتماد ذینفعان و پاسداری و مراقبت از بازار سرما سرمایه یه محسوب می­گردد (مدرکیان 1390، 11).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تعاریف، مفاهیم و دیدگاه­های مراجع حرفه­ای و صاحب­نظران، حکایت از آن دارد که هدف نهایی راهبری شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر می باشد (حساس یگانه1387، 35):

  • پاسخگویی
  • شفافیت
  • عدالت و
  • رعایت حقوق ذینفعان

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

سایت منبع

پایان نامه - تز - رشته حسابداری