عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10)محاسبه متغیرها با بهره گیری از داده های پژوهش:

هر مفهومی که بتواند مقادیر عددی مختلفی از ارزش ها را دریافت کند ٬ متغیر نامیده می گردد.متغیر های پژوهش به سه دسته متغیر های مستقل ٬ وابسته و کنترلی تقسیم می شوند.متغیر های مستقل و وابسته دو نوع  از متغیر هایی هستند که در تحقیقات رفتاری ٬ معمولا برای آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار می گیرند.متغیر مستقل که گاه متغیر درونداد  یا محرک نیز نامیده می گردد ٬ علت احتمالی یا فرضی متغیر وابسته می باشد.متغیر وابسته ٬ معلول احتمالی یا فرضیه ای می باشد که گاه متغیر پاسخ یا برونداد نیز نامیده می گردد.متغیر کنترلی که از متغیر هایی می باشد که  در فرضیه های مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد ٬  متغیری می باشد که لازم می باشد تاثیر آن در پژوهش خنثی شده و از بین برود.

3-10-1) متغیرهای مستقل:

کیفیت سود:ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن  کاربران بهره می­گیرد. اضافه براین، مدیران ممکن می باشد عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز  نمی­توانند پیش­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند.جهت اندازه گیری کیفیت سود از مدلهای زیر در این پژوهش بهره گیری شده می باشد:

الف) کیفیت سود با بهره گیری از الگوی  پنمن:

ارتباط ی3-1              QEpenman=CFO/NP

ارتباط ی3-2              QEit= QEit– QEit1

که در آن:

CFO    =خالص جریانهای نقدی عملیاتی

NP=سود خالص
∆QEit=تغییرات کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن

QEit=کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن سال جاری

QEit1= کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن سال قبل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

i =شرکت  i ام

t=سال t

ب) کیفیت سود با بهره گیری از الگوی  بارتون – سیمکو:

ارتباط ی3-3 QEbarton= Net Operating Assets/Sale

ارتباط ی3-4                                QEit= QEit– QEit1

که در آن:

Net Operating Assets    =خالص دارایی عملیاتی اول دوره

Sale =فروش
∆QEit=تغییرات کیفیت سود با بهره گیری از الگوی بارتون & سیمکو

QEit=کیفیت سود با بهره گیری از الگوی بارتون & سیمکو سال جاری

QEit1= کیفیت سود با بهره گیری از الگوی بارتون & سیمکو سال قبل

i =شرکت i ام

t=سال t

خالص دارایی عملیاتی=دارایی جاری +دارایی ثابت-بدهی جاری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

سایت منبع

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید