مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتایج آزمون فرضیه‌ها

همانطور که در فصول قبل تشریح گردید این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که برای آزمون فرضیه­ها از رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به تفکیک در زیر تشریح می گردد.

 

 

5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول

طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه اول مبنی بر وجود ارتباط بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام با کنترل اثر هفت متغیر، مشخص گردید فرضیه فوق رد می­گردد. به این شکل که ارتباطی معنی دار بین متغیرهای فرضیه نظاره نگردید. این در حالی می باشد که از لحاظ تئوری کیفیت سود در توصیف تغییرات بازده سهام با اهمیت می­باشد اما این مطالعه این ادعا را رد می­کند به نظر می­رسد علت این موضوع می­تواند ناشی از عدم توانایی سرمایه­گذاران در تجزیه و تحلیل اقلام صورتهای مالی مانند سود و کیفیت آن باشد.

سایت منبع

5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم

طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه دوم مبنی بر وجود ارتباط بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام با کنترل اثر هفت متغیر، مشخص گردید فرضیه فوق رد می­گردد. به این شکل که ارتباطی معنی دار بین متغیرهای فرضیه نظاره نگردید. نتایج بدست آمده از این فرضیه نمایانگر این می باشد که در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت سود را نمی توان عاملی موثر بر نوسانات بازده سهام دانست.

5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم

طبق بررسیهای بدست آمده از آزمون فرضیه سوم مبنی بر وجود ارتباط بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام با کنترل اثر هفت متغیر، مشخص گردید فرضیه فوق رد          می گردد. به این شکل که ارتباطی معنی دار بین متغیرهای فرضیه نظاره نگردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید