مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-12- دیدگاه های مختلف درمورد کیفیت سود

کیفیت سود را می توان از دو دیدگاه ارزیابی نمود. یک دیدگاه، مفید بودن آن جهت تصمیم گیری می باشد. بیانیه مفهومی شماره یک امریکا اظهار می دارد که «به خاطر خاص بودن محتوا، ارزیابی کیفیت سود از دیدگاه تصمیم گیری مفید می باشد زیرا افراد زیادی از آن بهره گیری می کنند و «…پس ارزیابی های تجربی و عملی از کیفیت سود از این دیدگاه مشکل بیشتری دارد، زیرا این موضوع مطرح می باشد» که کیفیت برای چه کسی و برای چه هدفی؟

دیدگاه دوم از کیفیت سود، بهره گیری از مفهوم هیکز از سود می باشد (شیپر و وینسنت[1]، 2003).

سایت منبع

بعضی از تحلیلگران، روی کیفیت سود از دیدگاه تحلیلی، تمرکز کرده­اند. از نظر آنها سود با کیفیت بالا به معنی آن می باشد که عملکرد سال جاری شرکت، شاخص خوبی از عملکرد آتی واحد تجاری می باشد (دچاو و شراند[2]، 2004).

روش دیگر جهت ارزیابی کیفیت سود، روش بزرگنمایی انحرافات تخمین تعهدات عملیاتی سال جاری می باشد. این روش اندازه­گیری زیرا به تعهدات عملیاتی جاری محدود نبوده و به دوره­های زمانی طولانی از جریانات نقدی و اطلاعات سود برای تخمین اندازه گیری نیاز دارد، بهره گیری نشده می باشد. دچاو و دیچو (2002) از این روش برای سنجش کیفیت سود بهره گیری کردند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش دیگر ارزیابی کیفیت سود در تحقیقات قبلی، ضریب واکنش سود(ERC) می باشد. ضریب واکنش سود از طریق رگرسیون اندازه گیری سودهای آتی بر مبنای یک بازده مانند بازده های غیر نرمال تجمعی بدست می آید. ضریب واکنش سود(ERC) تابعی مثبت از تداوم سودآوری می باشد و پس، بطور بالقوه می تواند یک روش اندازه گیری کیفیت سود باشد . استون2 و زمیجسکی3 (1989) بهره گیری از این روش اندازه گیری، ارزیابی کیفیت سود را به پاسخ های بازار سهام به اطلاعات سود، مربوط می دانند.  بعضی دیگر از تحلیل گران مالی، کیفیت سود را به عنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند. آنها عقیده دارند که کیفیت سود، رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد.

پس از دیدگاه یک سرمایه گذار، تداوم سودآوری بالاتر، پیش بینی های درست تری را ارائه می دهد، لذا با کیفیت تر خواهد بود.

[1] – Schipper, K.; Vincent

[2] – Fchrand

2 -Eston

3 -Zmijewski

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید