تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد زیرا به مطالعه تاثیر سیاست­های متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها  در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد و از نتایج آن برای حل معضلات این جامعه آماری بهره گیری می­گردد این پژوهش از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی می­باشد همچنین از نظرمکانیزم اجرا این پژوهش را می­توان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد.

3-3- روش گرد­آوری داده­ های پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس از جمع آوری داده­هایی که برای انجام پژوهش مورد نیاز هستند، انتخاب ابزاری مناسب به مقصود محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش آغاز داده­های اولیه از فایل­های PDF وارد نرم افزار اکسل(EXCEL)   می­شوند. سپس، از طریق این نرم افزار، داده­های لازم برای جایگذاری در مدل را تهیه کردیم. در نتیجه داده­های جمع آوری شده ی پژوهش برای بهره گیری در مدل­های و معادلات حسابداری به صورت ستون هایی از داده­ها برای مطالعه­های آماری آماده می­شوند. سپس در صورت نیاز داده ها کدگذاری و با کنار گذاشتن داده­های پرت داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها استخراج شده‌می باشد. در دامه  آغاز آماره های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، چولگی، فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرد . برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews6 بهره گیری شده می باشد.

3-4- جامعه آماری و نمونه­ وروش نمونه گیری

هدف از انجام هر تحقیقی، شناخت و پیش بینی یک پدیده در یک جامعه آماری می باشد. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونه­هایی از آن جامعه انتخاب می­گردد و مطالعه­ها و تجزیه و تحلیل­ها بر روی آن نمونه­ی منتخب، انجام شده و سپس نتایـج به دست آمده به کل جامعـه­ی آماری، تعمیم داده می­گردد.

3-4-1 جامعه ­ی آماری

مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند، یک جامعه آماری مشخص می­سازند (خاکی 1388، 89). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تا پایان سال 1390 در بورس حضور داشته­اند. تعداد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1390 برابر 448 شرکت بوده می باشد.

علت های انتخاب شرکت­ها  از بورس اوراق بهادار تهران به تبیین موارد زیر می باشد:

1- دسترسی به اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسان­تر می باشد. به خصوص که بعضی از اطلاعات به صورت بانک­های اطلاعاتی بر روی لوح­های فشرده موجوداند.

2- با در نظر داشتن اینکه اطلاعات مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت مطالعه و نظارت قرار می­گیرند، به نظر می­رسد اطلاعات مندرج در صورت­های مالی این شرکت­ها  از کیفیت بیشتری برخوردار باشند.

3-با در نظر داشتن لازم الاجراء بودن ضوابط، مقـررات و استانـداردهای حسابداری مالی در تهیـه­ی صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نظر می­رسد اطلاعات مندرج در گزارشات مالی این شرکت­ها همگن­تر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید