تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • فرضیه شماره سوم: بین اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سودآوری عملکرد شرکت­ها ارتباط معناداری هست.

جهت مطالعه فرضیه شماره سه، هر دو مدل (ROA و Tobin’s q) را در نرم افزار Eviews6 برای هر دو فرضیه یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترلی تخمین زده شدند. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر منفی معنی دار اندازه شرکت روی کیوتربین و تاثیر مثبت معنی دار آن روی بازده دارایی­ها می­باشد. نتایج پژوهش اپتو (2012) موافق همین نتیجه می باشد. اما نظیر و افزا دریافتند بین هر دو روش سودآوری واندازه شرکت ارتباط مثبت هست. هم چنین ایزدی نیا وتاکی (1389) تاثیر مثبت اندازه شرکت فقط روی بازده دارایی­ها را به اثبات رساندند. رضازاده و حیدریان (1389) نشان دادند؛ اندازه شرکت بر سود آوری تاثیر معنی­داری ندارد. ممکن می باشد به این دلیل باشد که اندازه شرکت باعث افزایش ارزش سهام شرکت نمی گردد. بلکه بازده دارایی­ها را افزایش می دهد.

به علاوه پژوهش حاضر بیانگرتاثیر مثبت معنی دار رشد شرکت روی هر دو روش محاسبه سودآوری (کیوتوبین و بازده دارائی­ها) می­باشد نتایج پژوهش رضازاده و حیدریان (1389) و اپتو (2012) موافق همین نتیجه می باشد. هم چنین ایزدی نیاوتاکی (1389) ارتباط مستقیم رشد شرکت با بازده را به اثبات رساندند و این ارتباط در شرکت ها ی بزرک، تاثیر گذاری بیشتری را نشان می دهد.اما نظیر و افزا دریافتند رشد شرکت با بازده داراییها ارتباط مثبت دارد  و با کیو توبین ارتباط معنادار ندارد.

در نهایت پژوهش حاضر اثبات نمود؛ اهرم مالی با بازده دارایی­ها ارتباط معکوس و با ارزش بازار کیوتوبین ارتباط مستقیم دارد. نتایج پژوهش اپتو (2012) موافق همین نتیجه می باشد.رضازاده و حیدریان (1389) دریافتند؛ اهرم مالی با سود آوری تاثیر معکوس و معنی­دار دارد و آنها عقیده دارند. شرکت­های ایرانی نمی­توانند از وام­های بلندمدت بهره گیری بهینه بکنند وسودآوری وبازدهی مناسبی داشته باشد. در نهایت وبه صورت عجیب بین سودآوری شرکت­های ایرانی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط منفی و معنی­داری دارد. ستایش و منصوری (1389) در تحقیقی نشان دادند بین اهرم مالی و سود خالص ارتباط معناداری وجود ندارد. وینرب و پسچر (1998) و نظیر و افزار (2007 ) بطور کلی نظاره کردند؛ سود آوری با عوامل مختلف مانند سیاست مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، رشد فروش و اهرم مالی هدایت می­گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

سایت منبع

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید