عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر اساس منابع اقتصادی مخاطبان

سایت منبع

دسته بندی تجاری نوعا” بر پایه منابع اقتصادی مصرف کنندگان، مانند درآمد سالانه که قدرت خرید آنان را معین می کند قرار دارد.

در ارتباط جمعی ممکن می باشد منابع دیگری مهم تر باشند. اما مفهوم اساسی فرق ندارد. یعنی گیرنده بایستی به لحاظ اقتصادی بتواند بر طبق پیام اقدام کند.

در ارتباطات برنامه ریزی شده اغلب، اقلیت هایی که به زبان دیگر صحبت می کنند، در بسیاری از موارد، بیرون از جریان اطلاع رسانی و آگاهی دهی قرار می گیرند، و غالبا” پیام ها به گونه ای طراحی می شوند که تنها برای مخاطبان تحصیل کرده، یعنی همان گروهی که ارتباط گر به آن تعلق دارد، جاذبه داشته باشد.

 

2-23-1-7 دسته بندی بر مبنای مراحل فراگرد

نظریۀ اشاعه چند اصل را برای دسته بندی پیشنهاد می کند. مثلا” در فراگرد پذیرش نوآوری، چندین مرحله هست:

  • آگاهی، وقتی که فرد از نوآوری آگاه می گردد؛
  • اقناع، وقتی که فرد به توجه مثبت یا منفی دربارۀ نوآوری دست می یابد؛
  • تصمیم، وقتی که فرد فعالانه تصمیم می گیرد که نوآوری را بپذیرد یا آن را رد کند؛
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اجرا، وقتی که فرد نوآوری را به کار می گیرد؛
  • تثبیت، وقتی که فرد بر آن می گردد که تصمیم خود را تائید و تقویت کند.

واضح می باشد که اطلاعات در هر یک از مراحل مورد نیاز فرق دارد. نیازهای اطلاعاتی کسانی که در مرحلۀ آگاهی قرار دارند، با نیاز کسانی که در مرحلۀ تثبیت هستند کاملا” متفاوت می باشد.

 

2-23-1-8 دسته بندی بر اساس بهره گیری از رسانه ها

گاهی این خود رسانه و نه مخاطب می باشد که مبنای دسته بندی قرار می گیرد. برنامه ریز ارتباطی ممکن می باشد به علت های مختلف، ناچار باشد از رسانه های خاص بهره گیری کند، اولین گام در این وضعیت تحلیل مخاطبان آن رسانه به عنوان یک دسته و یا گروه فرعی می باشد. برنامه ریز ارتباطی ممکن می باشد سرانجام با چند دسته روبه رو گردد.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو