مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

3 ـ 1  پیشگفتار

بطور کلی هر پژوهش در آغاز در پی طرح شدن مشکل یا مسئله ای مطرح می گردد. در انجام پژوهش ، پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز، سازماندهی و در نهایت تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیات را مورد ارزیابی و آزمون قرار می دهد. بر مبنای قضاوت نسبت به فرضیات ، سؤالات پژوهش پاسخ گفته می گردد و با استنتاج از آن ها ، انتظار می رود اهداف پژوهش حاصل گردد. پس فرآیند جمع آوری اطلاعات و داده ها و همچنین تجزیه و تحلیل   آن ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. زیرا که نظریه ها در قالب آمار و ارقام علمی تجلی   می یابد و حاصل آن بصورت کمّی جلوه گر شده و مدل نظری پژوهش قابل سنجش و محاسبه می گردد (علوی،1385، 39).

در این فصل به روش پژوهش مورد بهره گیری، مشخصات مربوط به جامعه آماری، روش گردآوری داده ها و ابزار پژوهش تصریح شده، همچنین روایی و پایایی ابزار و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن این که این پژوهش، درصدد مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده می باشد، لذا شاخص ها و زیر شاخص های مربوط به عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری توسط مدیران شناسایی و نهایی گردید و پس از طراحی پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات به مطالعه روایی و پایایی آن پرداخته گردید.

3 ـ 2  روش کلی پژوهش

بر مبنای هدف، این پژوهش یک پژوهش کاربردی بوده می باشد. همچنین از نظر روش استنتاج و گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی، و زیرا متغیرهای آن از نوع کیفی بوده و از طریق احراز یا نظرسنجی مورد سنجش قرار گرفته اند، بر اساس چارچوب کلی اجرای پژوهش، پیمایشی محسوب شده می باشد.

3 ـ 3  تعریف جامعه ی آماری

محدود و فضای مطلوب محقق، جامعه ی آماری را معین و مشخص می کند. پس تعریف جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه ای از افراد، اشیاء یا پدیده های که معین، دو به دو متمایز و حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی می باشد که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. هر بخشی از جامعه آماری را نمونه گویند. به بیانی دیگر نمونه عبارت می باشد از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که اظهار کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (عادل آذر و مؤمنی،1375).

جامعه ی آماری این پژوهش، رؤسا، معاونان و رؤسای دوایر اعتباری و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده می باشد.

3 ـ 4  تعریف نمونه و کفایت آن

سایت منبع

گفته گردید که این پژوهش از نظر روش استنتاج و گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی بوده می باشد. در روش استنتاج توصیفی، نمونه گیری وجود نداشته و اطلاعات کل جامعه ی آماری در گردآوری داده ها، مورد مطالعه قرار گرفته می باشد؛ بعبارتی از روش سرشماری بهره گیری گردید. پس در این پژوهش خطای تعمیم وجود نداشت و جامعه و نمونه بر هم منطبق بوده اند. در این صورت اولاً فرضیات حذف شده اند و ثانیاً کلیه ی آزمون ها نیز حذف شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید