عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

4 ـ 5 ـ 2  رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با بهره گیری از فرآیند FAHP

در این قسمت با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، درصدد رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع اصلی بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری بوده ایم.

ارزش‌گذاری معیارها، از طریق مقایسه‌ زوجی و اعطای امتیازات که اعداد فازی مثلثی هستند و بیانگر ارجحیت یا اهمیت بین دو معیار می باشد صورت پذیرفته می باشد. لذا تصمیم‌گیرنده شاخص‌ها را با هم مقایسه نموده و از اعداد فازی مثلثی برای مقایسات زوجی بهره گیری نموده می باشد. با بهره گیری از طیف 1 تا 9 ، ماتریس مقایسات زوجی را به صورت اعداد فازی مثلثی تشکیل گردید. به بیانی دیگر تصمیم‌گیرنده ترجیحات خود را با مقایسه زوجی عناصر هر سطح نسبت به سطوح بالاتر به شیوه‌ی فازی اظهار نموده می باشد. اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها در مقایسات زوجی بین متغیرها در جدول (4 – 16) می باشد.

در روش فازی تحلیل سلسله مراتبی، آغاز وزن دهی گزینه ها از دید یکی از پاسخگویان بصورت گام به گام طی شده سپس با در نظر داشتن وجود 71 پاسخگو، نتایج خروجی نرم افزار Expert Choice آورده شده می باشد. پاسخگوی اول، جدول مربوط به اولویت بندی موانع اصلی یعنی عوامل فنی، عوامل رفتاری و عوامل فرهنگی را در پرسش نامه به صورت جدول ‏(4 ـ 17) تکمیل نموده می باشد.

ملاحظه گردید که داده های مثلث پایین (درایه های زیر قطر اصلی) معکوس متقارن داده‌های مثلث بالا (درایه های بالای قطر اصلی) هستند. به تعبیری از دید این پاسخگو، عوامل فنی هفت برابر مهم تر از عوامل رفتاری می باشد یا عوامل رفتاری به اندازه یک هفتم عوامل فنی در بکارگیری اطلاعات حسابداری اهمیت دارد و به همین ترتیب عوامل فرهنگی چهار برابر عوامل رفتاری و … . سپس اعداد و درایه های ماتریس فوق طبق معادل سازی در جدول «اعداد فازی متناظر با ارجحیت ها»، به اعداد فازی تبدیل شدند. ماتریس مقایسات ‌زوجی عوامل از دید پاسخگوی اول، در قالب فازی بصورت جدول ‏(4 ـ 18) زیر ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید