عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-7- کیفیت سود

کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر بهره گیری کنندگان صورتهای مالی می باشد. مدیریت به این دلیل به موضوع علاقمند می باشد که در تجزیه و تحلیل­های مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینه­هائی که بر کیفیت سود تاثیر می­گذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار می­دهند. دلیل دیگر که مدیریت به این موضوع علاقمند می باشد، این می باشد که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام می­تواند یکی از عوامل موثر باشد (محمدی، 1388).

در نظر داشتن موضوع کیفیت سود به گونه وسیعی در هر دو حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه گذاری مورد بحث قرارگرفته می باشد. در این زمینه در متون حسابداری، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه گذاری، دستورالعملها و مقررات بورس اوراق بهادار، گزارش های کارگزاران بورس به گونه مستقیم و یا غیرمستقیم اشاراتی به این موضوع شده می باشد. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف استوار می باشد که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به گونه منصفانه منعکس نماید، لیکن کاربرد سود گزارش شده در علوم دیگر به مقصود تحقق اهداف خاص دیگری می باشد ( قائمی و همکاران، 1387،73).

فرانسیس و دیگران (2003) فرض کردند که کیفیت سود توسط سرمایه گذاران به عنوان یک متغیر اساسی برای ارزیابی اطلاعات ناشی از الگوهای سود مورد بهره گیری قرار می گیرد . پس کیفیت سود، مورد توجه سرمایه گذاران فعلی و آتی می باشد .

اما واژه کیفیت سود به تنهایی مفهوم مهمی ندارد و با تفاسیر مختلفی مورد بهره گیری قرار
می گیرد و مفهوم نسبتاً مبهمی می باشد و تعاریف مختلفی از کیفیت سود به اقدام آمده می باشد . بعضی از این تعاریف مربوط به پایداری سود[1] (ویژگیهای سری زمانی سود) می گردد و پایداری بدین مفهوم می باشد که واحد تجاری در دوره ای بلند مدت می تواند سود خود را حفظ کند . به بیانی دیگر سود دوره جاری، نشانه خوبی برای سود دوره های آتی می باشد .سایر تعاریف به ارائه اظهار صادقانه معاملات و رویدادهای اقتصادی می پردازند . با این حال، بعضی از محققان به ارتباط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی پرداخته اند. شیپرو وینسنت (2003) کیفیت سود را با در نظر داشتن سود مورد نظر هیکس مطالعه و کیفیت سود را اندازه توانایی سود در اظهار صادقانه، سود اقتصادی مورد نظر هیکس تعریف کرده اند . واژه اظهار صادقانه عبارتست از «تطابق بین یک اندازه یا توصیف پدیده ای می باشد که به نظر نشان دهنده آن می باشد» (شامی زاده، 1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

میکائیل و دیگران (2002)، می گویند کیفیت سود، درجه ای می باشد که با آن درآمد گذشته واحد تجاری با مقدار نقدینگی آتی واحد تجاری، ارتباط مستقر می کند . بر طبق تحقیقات کریشین هیستر[2] و ملوماد[3] (2004) سود با کیفیت بالا، سودهایی هستند که اطلاعات بیشتر و واضح تری برای ارزش بلند مدت واحد تجاری در بر دارد.

در یک جریان فکری مشابه، هودیج (2003) کیفیت سود را به عنوان درجه ای که تفاوت بین سود خالص گزارش شده با سود واقعی را اظهار می کند تعریف کرده می باشد . چان و دیگران[4] (2004) کیفیت سود را به عنوان درجه ای که سود گزارش شده نشان دهنده عملکرد اساسی واحد تجاری می باشد در نظر گرفته می باشد .

روسین و دیگران[5] (1999) اظهار کردند که سود، زمانی دارای کیفیت بالا می باشد که پایدار باشد. در کشورهای اروپایی ادعا می گردد بهره گیری از روشهای محافظه کارانه، کیفیت سود را افزایش می دهد.

وایت و دیگران[6] (2003) کیفیت سود را به عنوان درجه ای از محافظه کاری در سود گزارش شده واحد تجاری تعریف کرده اند. اما این در مورد کشورهای آنگلوساکسون و استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی جدید صدق نمی کنند. یک توجیه احتمالی برای کثرت و تنوع این تفاسیر از کیفیت سود می تواند این باشد که بهره گیری کنندگان مختلف از این اطلاعات برای تصمیم گیریهای مختلف بهره گیری می کنند (کریشین هیستر و ملودماد، 2004). در نتیجه ارائه یک تعریف خاص به علت این که در ادبیات گذشته برای رویکرد کیفیت سود معیارهای مختلفی را مورد بهره گیری قرار داده اند، دشوار می باشد . اقلام تعهدی حسابداری به عنوان یک شاخص مهم در ارتباط با کیفیت سود مورد توجه قرار می گیرد . اما واقعاً رویکرد پذیرفته شده ای برای اندازه گیری کیفیت سود وجود ندارد . در واقع در ادبیات حسابداری، روشهای مختلفی برای اندازه گیری کیفیت سود مورد بحث قرار گرفته می باشد (بیک زاده، 1389).

شیپرو وینسنت[7] (2003) ساختارهای کیفیت سود را به چهار دسته کلی تقسیم بندی کرده اند  .

  • اولین طبقه مفاهیم پایداری، قابلیت پیش بینی و تغییر پذیری می باشد .
  • دومین طبقه از ارتباط بین جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سود مشتق می گردد.
  • طبقه سوم مربوط به ویژگیهای کیفی چارچوب مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی (امریکا) می گردد که کیفیت سود با در نظر داشتن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه یکنواختی مورد مطالعه قرار می گیرد . این سه مفهوم به عنوان یک مجموعه هستند و نمی توان آنها را به گونه مجزا اندازه گیری نمود . این سه معیار در مقایسه با یکدیگر نه مانعه الجمع هستند و نه سازگار و ارجحیت یک ویژگی به دیگری تا اندازه زیادی به ذهن گرایی افراد بستگی دارد .

[1] – Persistence of Earnings

[2] – Kirschenheiter

[3] – Melumad

[4] – Chan el at

[5] – Rivsine et al

[6] – White et al

[7] – Schipper, K.; Vincent

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  4. سایت منبع

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری