تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روش آماری برای مطالعه ارتباط بین متغیرها و بطور کلی پژوهش­های علی می باشد. در این روش، ارتباط بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می­گردد. روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه با بهره گیری از دادههای ترکیبی می باشد. انگیزه اصلی در ترکیب داده­های مقطعی و سری زمانی، آن می باشد که در صورت تعیین مدل مناسب، برآورد، استنباط و پیش­بینی کارآتری فراهم می­آید (مومنی و قیومی 1388، 107).

سایت منبع

در این فصل داده­های شرکت­های عضو نمونه مورد مطالعه درارتباط با فرضیه­ها به عنوان منبع اساسی برای تجزیه و تحلیل مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از روش­های آماری توصیفی و آمار استنباطی و همچنین رسم جداول و نمودارها بهره گیری شده می باشد. بهره گیری از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده  و شناخت بیشتر جامعه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد و هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد می­باشد. هدف آمار استنباطی، به گونه کلی انجام استنباط درمورد جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده­های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی می باشد که در این استنباطها هست. در این راستا فرضیه­ها پژوهش با روش­های مناسب آماری توسط نرم افزار Eviews6 مورد آزمون قرار گرفته­ اند.

4-2- آزمون­های مربوط به داده های پانلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وقتی که از داده­های پانلی بهره گیری میشود، بایستی آزمون­های مختلفی برای تشخیص روش تخمین مناسب انجام داد. ارجحترین آنها آزمون چاو، آزمون بروش -پاگان و آزمون هاسمن می باشد.

4-2-1 آزمون چاو

در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی داد ه های تابلویی با اثر ثابت از آزمون چاو بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول زیر نشان داده شده می باشد، اظهار می­کند که در این پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد فرضیه صفر رد می­گردد. پس بایستی از الگوی داده­های تابلویی با اثر ثابت بهره گیری نمود.

4-2-2 آزمون بروش پاگان

در اینجا برای انتخاب بین الگوی داده های تلفیقی و الگوی داده­های تابلویی با اثر تصادفی از آزمون بروش پاگان بهره گیری شده می باشد. نتایج حاصل از این آزمون که در جدول ذیل  نشان داده شده می باشد، اظهار می کند که در سطح اطمینان 95درصد فرضیه صفر رد میشود پس در این پژوهش بایستی از الگوی داده­های تابلویی با اثر تصادفی بهره گیری نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید