عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

5 ـ 2 ـ 6   پاسخ به سؤال اصلی پژوهش

با در نظر داشتن سؤالات فرعی پژوهش و پاسخ های مطرح شده، سؤال اصلی پژوهش به تبیین زیر یاد شده می باشد:

موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت کدامند ؟ اولویت بندی و درجه اهمیت عوامل چگونه می باشد؟

نتیجه ی اجرای پژوهش این گونه بوده می باشد: از آن جا که جامعه و نمونه ی آماری بر هم منطبق و در نتیجه آمار استنباطی موضوعیت نداشته می باشد، بخش اول سؤال یعنی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری و شاخص های مربوط به هر یک از آن ها با بهره گیری از مبانی نظری، ادبیات و جدول جمع بندی سوابق پژوهش، تعریف شده و در این راستا موانع در قالب سه دسته موانع فنی (مربوط به مدیران و کارکنان) موانع فرهنگی و موانع رفتاری، مشخص و شاخص های هر یک از آن ها نیز مطابق توضیحات سؤالات فرعی اول تا سوم پژوهش تشریح گردید.

به مقصود مطالعه بخش دوم سؤال با بهره گیری از روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی (FAHP)، درجه اهمیت و رتبه هر یک از آن ها مشخص گردید که بر این اساس اهمیت عوامل فنی از عوامل فرهنگی و رفتاری بیشتر و عوامل فرهنگی نیز در مقایسه با عوامل رفتاری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده می باشد. نتایج روش مذکور نشان داده می باشد عوامل فنی با وزن 0.44 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تأثیرگذاری بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری قرار داشته اند. با همین روش، شاخص های هر یک از عوامل نیز مشخص و مطابق جداول ‏(5 ـ 4) ،      ‏(5 ـ 5) و ‏(5 ـ 6) ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • سایت منبع

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری