عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-7- روش و ابزارگردآوری اطلاعات

اطلاعات مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه­ای و با بهره گیری از کتب و مقالات فارسی وانگلیسی جمع­آوری شده و بدلیل قابل اتکاء بودن گزارش­های مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، از این گزارش ها به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعاتی جهت انجام پژوهش بهره گیری شده می باشد. که این گزارش­ها شامل صورت های مالی اساسی شرکت های مورد آزمون می باشد که از طریق سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی به نشانی www. Rdis. ir برای سالهای 1383 لغایت 1389 دریافت و همچنین برای گرد آوری اطلاعات بازده سهام از اطلاعات آرشیوی بورس اوراق بهادار بهره گیری شده می باشد. جهت آزمون فرضیه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  Excel و همچنین نرم افزار آماری 16 SPSSاستفاده شده می باشد.

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده­ها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی هستند که در ارتباط با مسأله پژوهش مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها، با در نظر داشتن ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه­ها، با این سؤال روبرو می­گردد که از چه طریقی این داده­ها را طبقه­بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه­ها را که حالت پاسخ­های احتمالی و موقتی برای مسأله پژوهش دارا هستند تعیین تکلیف نماید (خاکی، 1384، 160).

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری میشود. به آن معنا که آغاز اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغیرها را با بهره گیری از ضریب همبستگی مورد مطالعه قرار می دهیم و در ادامه آزمون رگرسیون خطی چند متغیره را برای مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام را انجام می دهیم. جهت آزمون فرضیه ها، کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و تغییرپذیری بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و هفت متغیر به عنوان متغیرهای مستقل و کنترلی، طبق مدل زیر وارد معادله رگرسیون خطی چند متغیره می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

سایت منبع

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری