عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-3) ویژگی­های مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت

واحد های تجاری با در نظر داشتن هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط‌ مشی مشخصی را دنبال می‌کنند. این سیاست­ها به گونه‌ای در اطلاعات حسابداری شرکت­ها منعکس می گردد. در حوزه حسابداری بعضی از محققان به مطالعه تأثیر چرخه‌ عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته‌اند.  (آنتونی و رامش، 1992؛ سوجیانیس، 1996؛ بلک، 1998؛ آهارونی همکاران، 2006؛ زو، 2007). این محققان چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به تبیین ذیل تبیین نموده‌اند:

  • تولد یا ظهور   2- رشد       3- بلوغ        4- افول یا سکون

مرحله اول – مرحله تولد یا ظهور

در مرحله ظهور شرکتها تازه تاسیس بوده و حداقل سن را دارند. معمولاً اندازه دارایی ها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد، جریانات نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و سودآوری در سطح پایین می باشد و شرکت ها برای تأمین مالی و تحقق فرصت های رشد به نقدینگی بالایی نیاز دارند. نسبت سود تقسیمی در این شرکت ها معمولاً معادل صفر یا حداکثر10% بوده و بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده[1] در قیاس با نرخ موزون هزینه سرمایه بعضاً ناچیز می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مرحله دوم  – مرحله رشد

در مرحله رشد سن و  اندازه شرکت بیش از سن و اندازه شرکت های در مرحله ظهور بوده و اندازه رشد فروش و درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر می باشد. منابع مالی نیز بیشتر در دارایی های مولد سرمایه گذاری شده ، مخارج سرمایه ای بالا بوده و شرکت از انعطاف پذیری بیشتری در شاخص های نقدینگی برخوردار می باشد.رشد فروش بدون در نظر داشتن سودآوری بسیار بالا بوده و  نسبت سود تقسیمی نیز در این طیف از شرکت ها معمولاً بین10% و50% در نوسان می باشد. بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری تعدیل شده نیز در اغلب موارد بر نرخ موزون هزینه سرمایه فزونی دارد .

مرحله سوم – مرحله بلوغ و اشباع

در مرحله بلوغ سن شرکتها بیشتر از سن شرکتهای در مرحله رشد می باشد .شرکت ها فروش با ثبات و متعادلی را تجربه نموده و دارای رشد فروش متعادلی هستند و نیاز به وجوه نقد در اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین می گردد. اندازه دارایی های این شرکت ها به تناسب بیش از اندازه شرکت های در مرحله رشد بوده و لذا ، مخارج سرمایه ای کاهش می یابد. نسبت سود تقسیمی نیز در این شرکت ها معمولاً بین 50%  و 100%  در نوسان می باشد. به دلیل وفور نقدینگی و کاهش اتکاء به سیاست تأمین منابع مالی از خارج معمولاً بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه­گذاری­تعدیل شده معادل بیش­از نرخ موزون هزینه می باشد.
مرحله چهارم – مرحله افول :

در مرحله افول شرکتها مسن تر از شرکتهای سایر مراحل می باشند .چنانچه فرصت های رشد وجود داشته باشد به احتمال قریب به یقین بسیار ناچیز می باشد . شاخص های سود آوری، نقدینگی و ایفای تعهدات طریقه نزولی داشته که باعث کاهش رشد فروش شده و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی محاط می گردد، ضمن اینکه هزینه تأمین­مالی­از­منابع خارجی نیز بالا­می باشد بگونه ای­که در اغلب موارد بازده سرمایه گذاری یا بازده سرمایه گذاری­تعدیل شده کمتر از نرخ­موزون­هزینه­سرمایه­می باشد(کرمی و عمرانی ،1389؛جافر،2010).

[1]. Modified internal rate of return

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

سایت منبع

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری