تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- استراتژی­های گوناگون سرمایه در گردش و سیاست­های مطلوب

مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف بایستی استر اتژی های مناسبی را برای شرکت انتخاب نماید تا بتواند به نحو کار آمد دارائیهای جاری و بدهی های جاری را اداره نماید و تامین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به تعبیری ارزش زایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار مهم می باشد (رهنمای رودپشتی و کیائی1387، 4).

در مورد سرمایه در گردش استراتژی­های گوناگونی هست که از تلفیق استراتژی دارایی­های جاری و بدهی­های جاری حاصل می­گردد. در مدیریت سرمایه در گردش با در نظر داشتن شرایط مختلف بایستی         استراتژی­های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوان به نحو موثر دارایی­های جاری و بدهی­های جاری  یک واحد تجاری را اداره نمود و نیازهای تأمین مالی واحد تجاری به درستی تأمین گردد، از این طریق بازده سهام شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران حداکثر گردد. با تلفیق دارایی­های جاری و         بدهی­های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می­گردد: 1. استراتژی محافظه کارانه، 2. استراتژی جسورانه، 3. استراتژی میانه رو (جهان خانی و پارسائیان 1389، 84). مدیران سرمایه در گردش در یک طیف قرار دارند که در یک سمت آن، استراتژی محافظه کارانه و در سمت دیگر استراتژی متهورانه قرار دارند. استراتژی­های میانه رومتمایل به محافظه­کاری و میانه رو متمایل به متهورانه در حد فاصل بین استراتژی محافظه­کارانه و متهورانه قرار دارند. پس شرکت­ها می­توانند در اداره امور           دارایی­های جاری و بدهی های جاری، استراتژی های گوناگونی به کار برند. با ترکیب استراتژی های گوناگون می­توان سیاستی را در پیش گرفت که سرمایه در گردش به حد مطلوب برسد (اعرابی و عابدی 1390، 14).

مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با در نظر داشتن عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با در نظر داشتن ریسک و بازده بایستی استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی­های جاری و بدهی­های جاری در موقعیتی معین به گونه­ای مناسب انتخاب گردد، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد گردید (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387، 2). ایجاد تعادل در دارائی­های جاری و بدهی­های جاری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ به طوریکه تصمیم­گیری در موردیکی بر روی دیگری تاثیر زیادی می­گذارد (مالکی و همکاران 1390، 142). سطح دارایی­های جاری نگهداری شده در داخل یک شرکت بستگی به عوامل مختلف  دارد. با این حال، هر شرکت بایستی در بهینه سازی سطح دارایی های جاری از طریق  مطالعه اندازه لازم این دارایی ها و ساختار آنها برای حفظ تداوم و نظم پروسه های تولید کوشش کند (گرابوسکا 2010، 176).

2-3-1 استراتژی محافظه کارانه

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا می باشد. در این حالت مدیریت می­کوشد تا نسبت نقدینگی (آنی) و نسبت جاری شرکت را به مقیاسی برساند که از مقادیر متعلق به متوسط صنعت بالاتر و همزمان بدهی جاری آن پایین­تر گردد (حسن پور 1388، 3). در اجرای این سیاست کوشش می گردد ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی­های سر رسید شده به پایین­ترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد می­کوشد تا مقدار دارایی­های جاری را در سطح بالایی نگه دارد (جهانخانی و پارساییان 1389، 126).

مفهوم این راهبرد آن می باشد که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد نقدینگی خودرا حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک می باشد . زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین بخاطر نگهداری موجودی های زیاد خطر از دست دادن مشتری اندک می باشد و شرکت کمتر با خطرورشکستگی مواجه خواهد گردید اما بازدهی شرکت پائین می باشد (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387، 5).

سایت منبع

یک مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار مالی شرکت، اندازه وام­های کوتاه مدت را به حداقل برساند و برای تهیه دارائی­های جاری، از وام­های بلند مدت که بهره شناور دارند، بهره گیری کند. در پاره ای مواقع به جای اخذ این گونه وامها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می کند. شرکتی که وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن می رساند، احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وامها را به شدت کاهش می دهد همچنین بهره گیری از وام­های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام به جای وامهای کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می گردد (رهنمای رودپشتی و کیائی1387، 7).

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری