سایت منبع

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 1   اطلاعات (جایگاه اطلاعات در سازمان)

دنیای امروز دنیای اطلاعات می باشد و کسی برنده می باشد که اطلاعات بیشتر و مربوط تری در اختیار داشته باشد. بی توجهی به این مهم می تواند منشأ مخاطراتی عمده در تصیم گیری ها باشد. حیات یک سازمان زنجیره ای می باشد از رویدادهایی که بطور مداوم در حال وقوع هستند که      می توان آن ها را به دو گروه رویدادهای داخلی و خارجی تقسیم نمود. از طرف دیگر در مباحث مدیریت وظایف مختلفی برای مدیران مطرح و مورد بحث قرار می گیرد که از آن جمله امر هدایت می باشد و شاید بتوان هدایت در سازمان را چنین تعبیر نمود که وظیفه مدیران هدایت این رویدادها و یا حداقل آثار ناشی از آن ها در جهت هدف اصلی این سازمان می باشد. مدیران        می توانند رویدادهای داخلی را که عموماً تحت کنترل‌ آن هاست مستقیماً هدایت نمایند. لیکن در برخورد با رویدادهای خارجی که خارج از کنترل مدیریت اتفاق افتاده و صرفاً آثار آن به سازمان منتقل می گردد، مدیریت تنها قادر به هدایت آثار انتقال یافته به سازمان در جهت هدف اصلی سازمان خواهد بود. برای آن که امر هدایت در یک سازمان برای مدیریت آن سازمان امکانپذیر گردد، مدیریت وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد که بعضی از آن ها نظیر برنامه‌ریزی مقدم بر هدایت می باشد، زیرا که بایستی قبل از شروع هر یک از فعالیت های شرکت و از زمان شروع تا هنگام خاتمه آن فعالیت و یا حتی پس از آن ادامه یابد. فرآیند کار مدیریت در انجام عملیات        برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها از آغاز تا انتها متشکل از یک سلسله تصمیم گیری‌ها می باشد.

اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت می باشد و اندازه صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به اندازه صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات نیازمند یک سیستم اطلاعاتی می باشد. در تعاریف حسابداری تأکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای بهره گیری کنندگان می باشد. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، بایستی همواره تامین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از بهره گیری کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین بهره گیری از این اطلاعات جهت تصمیم گیری دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی می باشد که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین بهره گیری کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، همانا مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و … نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (همت فر،1388).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری