عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4) پیشنهادات برخاسته از پژوهش :

با در نظر داشتن محتوای اطلاعاتی کیفیت سود بر قیمت و بازده سهام که موجبات تغییر در معاملات خرید و فروش می گردد و با رعایت مراحل چرخه عمر شرکتها موارد زیر برای سرمایه گذاران  ، مدیران و تحلیل گران مالی ارائه می گردد.

1 – در مرحله رشد ، دستیابی به اطلاعات کیفیت سود به ترتیب با الگوهای پنمن بارتون-سیمکو و لویز برتری اطلاعاتی به وجودمی آورد . اما در آنجائیکه ضریب کیفیت سود الگوی پنمن معنادار نشد لیکن الگوی بارتون-سیمکو تقدم می یابد .

2 – در مرحله بلوغ ، دستیابی به اطلاعات کیفیت سود با قیمت سهام به ترتیب با الگوهای لویز ، بارتون-سیمکو و پنمن و با بازده سهام به ترتیب با الگوهای پنمن، بارتون-سیمکو و لویز برتری اطلاعاتی به وجودمی آورد­. در این مرحله ضریب کیفیت سود با الگوی پنمن معنادار­نبود .

3 – در مرحله افول­،­بهره گیری از الگوی لویز­نسبت به­سایر­الگوها­برتری­اطلاعاتی بیشتری فراهم می آورد .

به گونه اخص به سازمان بورس توصیه می گردد تا بر اساس الگوی پیشنهادی آنتونی و رامش ،تعیین کنند که شرکتها در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به سرمایه گذاران پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن نتایج،در مراحل عمری که شرکت در آن کیفیت سود بهتری دارد توجه بیشتری بکنند.زیرا در این مرحله محتوای اطلاعاتی بیشتری هست.

سایت منبع

به مدیران پیشنهاد می گردد در جهت افزایش کیفیت سود،به مراحلی از چرخه عمر که شرکت در آن دارای کیفیت سود پایین می باشد تمرکزبیشتری داشته باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید