مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه

در این فصل، پس از این که روش پژوهش خود را مشخص کرده و با بهره گیری از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها جمع‌آوری گردید، اکنون نوبت آن می باشد که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل نماییم و در نهایت فرضیه‌هایی را که تا این مرحله از پژوهش هدایت شده‌اند، مورد آزمون قرار دهیم.

این فصل به تحلیل آماری داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها در مورد شرکت های نمونه اختصاص دارد. تحلیل­های آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی می­باشند. در سطح توصیفی با بهره گیری از نمودارهای آماری و آماره های اختصار مانند میانگین، میانه، انحراف معیار، حداقل و حداکثر، چولگی و کشیدگی به توصیف نمونه ی پژوهش پرداخته ایم.در سطح استنباطی، با بهره گیری از روش های آماری اظهار شده در فصل قبل، تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش در راستای رد یا قبول فرضیه ها انجام شده می باشد.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون فرضیه‌ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی بهره گیری می گردد. در روش های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارایه ی جداول و بهره گیری از شاخص های آماری مرکزی و پراکندگی به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند. از روش های آماری استنباطی نیز جهت آزمون فرضیه‌ها بهره گیری می‌کنیم.

4-2- یافته های توصیفی

در روش‌های توصیفی، کوشش بر آن می باشد تا با ارائه جداول و بهره گیری از ابزارهای آمار توصیفی نظیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، به توصیف داده‌های پژوهش پرداخته گردد تا این امر به شفافیت موضوع کمک کند.

متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری متغیرها در جدول (4-1) و آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول (4-2) و (4-3) آورده شده می باشد.

سایت منبع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید