عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موجودی‌های نقدی همواره درصد قابل توجهی از دارایی‌های شرکت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، این رقم در شرکت‌های آمریکایی برابر با 1/8 درصد از مجموع دارایی‌ها (کیم[1] و همکاران 1998، 359-335) و در شرکت‌های انگلیسی برابر با 9/9 درصد از دارایی‌ها بوده می باشد (ازکان[2] 2004، 28). و مورد توجه بسیاری از شرکت ها، سرمایه گذاران و تحلیل گران می باشد. پس مطالعه عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

از آنجا که در سایر  تحقیقات صورت گرفته در ایران در ارتباط با عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی ارتباط ساختار مالکیت(سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی)با نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد، مطالعه این ارتباط از این جهت دارای اهمیت می باشد و لازم است که سه عامل دیگر موثر بر نگهداری موجودی های نقدی را معرفی می نماید.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری

تحقیقاتی که تا کنون در ارتباط با نگهداری موجودی های نقدی در ایران صورت گرفته می باشد تاثیر ساختار مالکیت را بر نگهداری موجودی های نقدی مطالعه نکرده اند و با در نظر داشتن اهمیتی که نگهداری موجودی های نقدی برای شرکت ها دارد. مطالعه عوامل موثر برآن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پس این پژوهش از این جهت با سایر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی دارد که ارتباط ساختار مالکیت(سرمایه گذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی) و نگهداری موجودی های نقدی را مورد مطالعه قرار می دهد.

سایت منبع

1-6- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌ی 1: بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها، ارتباط­ی معنی داری هست.

فرضیه‌ی 2: بین درصد تمرکز مالکیت شرکت ها و اندازه وجه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط        معنی داری هست.

فرضیه‌ی3: بین درصد مالکیت دولتی و اندازه وجوه نقد نگهداری شده  توسط آنها ارتباط معنی داری هست.

1-7- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش

در این پژوهش انتظار می رود که بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط معنی داری هست. همچنین انتظار می رود که بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط معنی داری وجود داشته باشد. همچنین انتظار می رود که بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط معنی داری وجود داشته باشد.

[1]. Kim

[2]. Ozkan

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و اندازه وجوه نگهداری شده توسط آنها ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید