مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-11)روش اجرای آزمون ها:

داده ها بصورت مقطعی و مجموع سالها گردآوری شده و پس از محاسبه متغیر ها ‚ وارد نرم افزار e-view

شده می باشد.جهت انجام آزمون ها آغاز تست اف-لیمر برای آنکه ببینیم چیدمان تلفیقی بهتر می باشد یا ترکیبی بایستی آزمون گردد.اگر سطح معنا داری  کمتر از5% باشد چیدمان ترکیبی بهتر می باشد ‚ در غیر اینصورت چیدمان تلفیقی بهتر می باشد.با در نظر داشتن این تست از چیدمان ترکیبی مورد بهره گیری قرار گرفت.بدلیل ترکیبی بودن داده ها آزمون هاس من انجام گردید تا تعیین گردد اثرات ثابت بهتر نتیجه می دهد یا تصادفی.که بعد از اجرای آزمون روش اثرات ثابت مورد بهره گیری قرار گرفت .

گام اول:آزمون نرمال بودن داده ها:

قبل از انجام آزمون فرضیه ها ٬ آغاز بایستی توزیع داده های یک متغیر کمی مشخص گردد.یکی از راه های آزمون نرمال بودن ٬ آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (ks) می باشد که در این پژوهش نیز از این روش بهره گیری شده می باشد.فرضیه های آماری0H و 1H جهت انجام این آزمون به صورت نمونه زیر می باشد:

توزیع شکاف قیمتی نرمال می باشد=0H

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

توزیع شکاف قیمتی نرمال نیست=1H

گام دوم :آزمون همبستگی:

برای مطالعه وجود ارتباط بین بازده و قیمت سهام با کیفیت سود ٬ از آزمون همبستگی بین داده ها بهره گیری گردید.تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه ارتباط یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر می باشد.ضریب همبستگی ٬ شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس)را نشان می دهد.این ضریب بین 1+ تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر برابر صفر می باشد.در این آزمون قبل از بهره گیری از ضریب همبستگی بایستی معنی داری را که با اهمیت تر می باشد ٬ سنجید.مفهوم معنی داری در همبستگی این می باشد که ایا همبستگی بدست آمده بین دو متغیر را می توان شانسی و تصادفی دانست یا واقعا نشان می دهد بین دو متغیر همبستگی هست.معنی داری آزمون بشدت تحت تاثیر حجم نمونه می باشد.این آزمون در دو صورت همبستگی کلی و همبستگی جزئی که با کنترل تک تک متغیر ها و حذف اثرات سایر متغیر ها بدست می­آید ٬ انجام گرفت تا ارتباط هر کدام از متغیر ها با­کنترل­اثر­جداگانه متغیرهای کنترلی آزمون گردد.

گام سوم:رگرسیون چندگانه:

سایت منبع

در مرحله بعد آزمون رگرسیون بین متغیر مستقل (کیفیت سود) و بازده و قیمت سهام ٬ و با کنترل متغیرهای کنترلی(سرعت گردش داراییها و سایز شرکت) انجام گرفت.در رگرسیون به دنبال برآورد ارتباط ی ریاضی و تحلیل آن هستیم ٬ بطوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیر یا متغیر های معلوم ٬ تعیین نمود.با فرض آنکه ارتباط ی علی و معلولی بین دو متغیر کمی هست و این ارتباط به صورت خطی باشد رگرسیون ساده زیر را داریم:

Y=α+Βx

گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته دارند.در این وضعیت از رگرسیون چند گانه جهت پیش بینی بین متغیر وابسته بهره گیری می گردد.در این پژوهش نیز از آنجایی که احتمال می رفت قیمت و بازده سهام توسط عوامل دیگری زیرا اهرم مالی و سایز تحت تاثیر قرار گیرند ٬ از آزمون رگرسیون چند گانه بر روی داده ها بهره گیری گردید.برای بهره گیری از رگرسیون آغاز بایستی معنی داری کل مدل رگرسیون توسط جدول واریانس(ANOVA) مورد آزمون قرار گیرد و سپس با بهره گیری از جدول ضرایب ٬ معنی داری تک تک ضرایب متغیر های مستقل مطالعه شوند.

تحلیل واریانس ٬ به مقصود مطالعه قطعیت وجود ارتباط خطی بین دو متغیر می باشد.فرضیه های آماری آزمون معنی داری کل مدل به صورت زیر می باشد:

ارتباط ی خطی بین دو متغیر وجود ندارد=0H

ارتباط ی خطی بین دو متغیر هست=1H

گام چهارم:مطالعه خطاها:

الف)خود همبستگی:

از مفروضات دیگری که در مدل رگرسیون هست ٬ استقلال خطاها و نرمال بودن خطاها می باشد.استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و پیش بینی نشده توسط معادله رگرسیون ) از یکدیگر می باشد که توسط آزمون دوربین  واتسون مورد مطالعه قرار می گیرد که در صورت وجود همبستگی نمی توان از مدل رگرسیون بهره گیری نمود.روش کار به این شکل می باشد که چنانچه آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد آزمون0H یا همان عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته می گردد.

فرضیه های آماری این آزمون به صورت زیر می باشد:
بین خطاها همبستگی وجود ندارد=0H

بین خطاها همبستگی وجود ندارد=1H

ب)نرمال بودن خطاها:

فرض دیگر رگرسیون خطی که بایستی مطالعه گردد آن می باشد که خطاها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند.بدین مقصود بایستی مقادیر استاندارد خطاها محاسبه گردد و نمودار توزیع داده ها و نمودار نرمال آن ها رسم و سپس مقایسه انجام گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید