عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 2 ـ 6   طبقه بندی تصمیم گیرندگان

بدری متناسب با موضوع، تصمیم گیرندگان را در سه گروه زیر طبقه بندی می نماید:

گروه اول[1] ـ تصمیم گیرندگانی در داخل مؤسسه هستند که قادرند تصمیماتی را هم در مورد عملیات و هم در انتخاب سیستم حسابداری برای تهیه گزارش های مالی اتخاذ نمایند[2].

گروه دوم[3] ـ تصمیم گیرندگانی در داخل مؤسسه هستند که صرفاً می توانند در مورد عملیات تصمیم گیری نمایند، اما دخالتی در انتخاب سیستم و روش های حسابداری برای تهیه گزارش های مالی ندارند.

گروه سوم[4] ـ طبقه ای از تصمیم گیرندگان هستند که در خارج مؤسسه قرار دارندو تصمیمات آنها بر عملیات مؤسسه و محیط آن تأثیر می گذارد، اما این گروه کنترل مستقیمی بر عملیات و فعالیت های مؤسسه ندارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به نظر می رسد تفکیک تصمیم گیرندگان داخلی نیازمند تبیین بیشتر می باشد. طبقه اول مدیران بالا هستند و گزارش های مالی در حقیقت گزارش این گروه از تصمیم گیرندگان می باشد و آن ها مسئولیت تهیه و ارائه گزارش های مالی را به عهده دارند و اگر فرض کنیم انتخابی برای روش های متفاوت حسابداری مطرح باشد، اختیار و مسئولیت چنین انتخابی با این گروه خواهد بود. به بیانی دیگر تصمیمات این طبقه شامل تصمیماتی مربوط به اصلاح و تغییر در سیستم حسابداری نیز هست.

سایت منبع

طبقه دوم از تصمیم گیرندگان در یک ویژگی مهم از طبقه اول متمایز می شوند. ویژگی مورد تصریح مربوط به جایگاه سازمانی می باشد که مانع از دخالت آن ها در تهیه گزارش های حسابداری و اصلاحات در سیستم حسابداری می گردد. اما در عین حال این طبقه پیرامون عملیات مؤسسه تصمیماتی می گیرند و می توان فرض نمود که اطلاعات حسابداری در تصمیمات آن ها وارد می گردد و از طرف دیگر این گروه می توانند با تصمیمات خود در مورد عملیات، در محتوای اطلاعات حسابداری نفوذ نمایند. نکته مهم مرتبط با این بحث مربوط می باشد به جایگاه هایی که اطلاعات حسابداری به عنوان یک هدف مورد توجه قرار می گیرد. در این حالت می باشد که تفاوت بین گروه اول (مدیران بالا) که قادرند بر اطلاعات حسابداری از طریق روش ها و سیستم حسابداری تأثیر بگذارند و گروه دوم که نمی توانند در این ارتباط مؤثر باشند مهم می گردد (همان).

به این ترتیب که تصمیم گیری برای گروه اول (مدیران بالا) ممکن می باشد شامل انتخاب های مهمی بین تصمیمات عملیاتی و تصمیم برای تغییر روش های حسابداری و تهیه اطلاعات باشد. در نتیجه پیش بینی جهت تأثیر این تصمیمات برای این گروه پیچیده تر از گروه دوم     می باشد. چه گروه اخیر مسئولیت اختیار اصلاح روش های حسابداری را ندارند و صرفاً تصمیماتی در مورد عملیات می گیرند. البته وجود حسابرسی مستقل و شرایط لازم جهت تأیید ثبات رویه تا حدی تفاوت بین این دو طبقه از مدیریت را کاهش می دهد و دامنه بحث پیرامون این تفاوت تا حدودی محدود می گردد.

گروه سوم از تصمیم گیرندگان شامل طبقات ذی نفع و علاقه مند در خارج مؤسسه می باشد. سرمایه ـ گذاران قانوناً مالک مؤسسه هستند اما عملاً در کنار قرار می گیرند و عموماً فرض   می گردد گزارش های حسابداری برای بهره گیری این طبقه می باشد.

اعتبار دهندگان نیز در واقع طبقه ای از سرمایه گذاران هستند که به این اطلاعات علاقه مندند. همچنین این گروه از تصمیم گیرندگان، ارگان های دولتی را نیز شامل می گردد که برای مواردی نظیر اخذ مالیات، قانون گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به این اطلاعات علاقه مندند. هر دسته از این گروه می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که احتمال دارد بر مؤسسه و عملیاتش مؤثر باشد و متقابلاً هرگاه آنان از اطلاعات حسابداری برای تصمیماتشان بهره گیری کنند، نتیجه گیری می گردد که این اطلاعات می تواند بر تصمیمات آن ها مؤثر باشد. اما در عین حال اهداف تصمیم گیرندگان خارجی عموماً متفاوت از مقاصد و اهداف مؤسسه و تصمیم گیرندگان داخلی آن فرض می گردد. از طرفی این واقعیت که اهداف متفاوتی در بین تصمیم گیرندگان خارجی مطرح می باشد، تحلیل تأثیر اطلاعات حسابداری بر تصمیمات آن ها را پیچیده تر می سازد. اگر تصمیم گیرنده قادر باشد بر روی سیستم حسابداری و فعالیت های یک مؤسسه تأثیر بگذارد و اگر تصمیم گیرنده ذهنیتی به عنوان یک هدف از اطلاعات حسابداری داشته باشد، در آن صورت اطلاعات حسابداری بر تصمیمات او هم در ارتباط با سیستم حسابداری و هم عملیات مؤسسه مؤثر خواهد بود (همان).

 .1 Top Management

2 . البته می دانیم که محدودیت هایی در تغییر روش و اصلاح سیستم حسابداری هست. لزوم رعایت ثبات رویه از تغییر روش هایی نظیر محاسبه استهلاک و قیمت گذاری موجودی کالا جلوگیری می نماید. اما با این حال در مبادلات جدید می توان، روش های جدیدی را به کار گرفت، همچنین قضاوت جاری یا سرمایه ای بودن بعضی مخارج، در موارد زیادی نیازمند تصمیم این طبقه از مدیران می باشد.

 .3 Middle and Lower Management

 .4 Interested Outsiders

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری