عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- ارتباط بین متغیرهای پژوهش به صورت نظری

سایت منبع

بازار سرمایه با هدایت سرمایه های ریز راکد به فرآیند تولید، تأثیر مهمی را در اقتصاد کشورها اعمال کرده، به عنوان شاخص تب نمای اقتصادی اقدام می کند. پس در نظر داشتن مبانی اساسی تصمیم گیری این نوع بازارها به خصوص در ایران که ادبیات جوانی در این باره دارد، ضرورت می نماید. با نگاهی به ادبیات این بازار ملاحظه می گردد که سودوزیان، مبنای اصلی بیش تر تصمیم گیری هایی زیرا مدل های ارزشیابی و قیمت گذاری سهام می باشد که صحت، دقت، قابلیت اعتماد، اطمینان و قابلیت پیشگویی آن، ارتباط مستقیمی با صحت چنین تصمیم گیری هایی دارد. سود به عنوان یکی از مهم­ترین مبانی تصمیم گیری با مقبولیت عام و خاص بوده، بیانگر عملکرد واقعی شرکت­ها می باشد؛ اما اندازه­گیری سود، از عناصری زیرا فروش، درآمد، بهای تمام شده و غیر اخذ گردیده که فرآیند اندازه گیری شان، پر از برآوردها، تخمیم ها، تفکرات هموارسازی، روش­های متنوع و قضاوت­های کوناکون می باشد که به ایجاد شکاف عمیق بین سود تحصیلی واقعی و سود گزارشی می انجامد. پس، انتقاد بهره گیری کنندگان از چنین سودی، منطقی و جدی می باشد و در جوامع اقتصادی زیرا ایران که در آغاز فرایند خصوصی سازی هستند، اندازه گیری قابلیت سودآوری واقعی و ارزشگذاری صحیح شرکت­ها که به گونه اساسی، مرتبط با سود گزارشی می باشد حیاتی جلوه می کند؛ زیرا منصفانه نبودن آن، منجر به انتقال ناصواب سرمایه های دولتی به بخش خصوصی، اثر بر بازار نوپای سرمایه که از آن به عنوان دارایی اجتماعی دانسته می گردد، شکست شرکت ها در بازارهای جهانی و سلب اعتماد سرمایه­گذاران از این نوع بازار می­گردد و به ناکارامد شدن این شاخص تب نمای اقتصادی که تأثیر مهمی در بازارهای آزاد متقبل می باشد می انجامد. پس بایستی تهدیدات و ابهامات موجود در سود گزارشی را برطرف ساخت و با شفاف کردن اطلاعات موجود، راه های سرمایه گذاری را هموار ساخت (اعتمادی و ایمانی، 1386).

همانطور که تصریح گردید سود، مبنای بسیاری از روش­های ارزیابی عملکرد و ارزشگذاری به ویژه مدل­های ارزشگذاری قیمت سهام می باشد، به نحوی که نتایج بعضی تحقیقات، حکایت از ارتباط منطقی سود گزارشی با قیمت سهام دارد اما این ارتباط با وجود نارسایی های عمده ای زیرا هموارسازی سود، وجود برآوردهای مختلف و روش های متنوع حسابداری دچار تنش و چالش می گردد (همان منبع، 1386).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش نیز به مطالعه ارتباط کیفیت سود و بازده سهام در بازار سرمایه تهران می پردازد تا مشخص کند که آیا سرمایه گذاران این بازار سرمایه به مبحث کیفت سود توجه می نمایند یا نه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید