عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون

همانطور که در فصل سوم به آن تصریح گردید، در مواردی که مطالعه ارتباط بین یک متغیر وابسته با یک یا چند متغیر مستقل مد‌نظر باشد و هدف محقق این می باشد که بر اساس این ارتباط و با بهره گیری از داده‌های تاریخی، پارامتر (پارامترهایی) برای متغیر(متغیرهای) مستقل برآورد و با ارائه مدل اقدام به پیش بینی نماید، داده‌ها و متغیر‌های موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند باشد:

داده های سری زمانی[1]

سایت منبع

داده های مقطعی[2]

داده های ترکیبی[3]

داده‌های سری زمانی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در نقاط متوالی در زمان، اندازه‌گیری می کند. این توالی می‌تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.

داده های مقطعی، مقادیر یک متغیر (چند متغیر) را در طول زمان و روی واحدهای متعدد اندازه‌گیری می کند، این واحدها می‌تواند واحدهای تولیدی، صنایع و یا شرکت‌های مختلف باشد.

داده های ترکیبی، در واقع اظهار کننده داده‌های مقطعی در طی زمان می باشد، یا به بیانی دیگر این داده‌‌ها حاصل ترکیب دو دسته داده‌های سری زمانی و مقطعی می‌باشد.

با در نظر داشتن ادبیات پژوهش موجود و نیز ماهیت فرضیه های پژوهش  در این پژوهش از داده‌های ترکیبی بهره گیری شده می باشد. بمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی) برای آزمون فرضیات از آزمون های چاو و هاسمن بهره گیری شده می باشد.

الف) آزمون چاو

نتایج مربوط به آزمون  برای مدل‌ رگرسیونی پژوهش حاضر در جدول 4-2 نشان داده شده می باشد.  در مورد مدل فرضیه های اول و دوم نتایج آزمون چاو  نشان می­دهد فرض0  H(مدل تلفیقی) تایید نمی­گردد. به اظهار دیگر، آثار فردی یا گروهی هست و بایستی از روش داده­های تابلویی(پانل) برای بر آورد مدل رگرسیونی پژوهش بهره گیری گردد که در ادامه برای تعیین نوع مدل پانل (با اثرات تصادفی یا اثرات ثابت) از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد.

ب) آزمون هاسمن

پس از مشخص شدن اینکه عرض از مبدأ برای سال‌های مختلف یکسان نیست، بایستی روش بهره گیری در برآورد مدل (اثرات ثابت یا تصادفی) تعیین گردد که بدین مقصود از آزمون هاسمن بهره گیری می گردد.

در آزمون هاسمن فرضیه  مبنی بر سازگاری تخمین های اثر تصادفی را پیش روی فرضیه   مبنی بر ناسازگاری تخمین های اثر تصادفی آزمون می نماید.

[1] – Time Series Data

[2] – Cross Section Data

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Pooling Data

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

  • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
  • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید