مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

4-3-  آزمون نرمال بودن داده ها

نتایج مدل رگرسیون زمانی می‌تواند اعتبار داشته باشدکه پیش فرض‌های بکارگیری آن مستقر باشد.یکی ازاین پیش فرض‌ها، نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش می باشد. برای آزمون نرمال بودن داده‌ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف[1](K-S) بهره گیری شده می باشد.

جدول (4-4) آماره­ی Z و مقدار سطح معنی­داری داده­ها برای تمام مشاهدات را نشان می­دهد.

فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر می باشد:

Ho :توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد

H1 : توزیع داده‌ها نرمال نمی‌باشد

نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف در جدول (4-4) نشان داده شده می باشد همانطور که نظاره می گردد sig کلیه متغیرها به غیر از متغیر Size و LEV کمتر از 5% می باشد پس فرضH1 برای آن متغیرها تایید می گردد به تعبیری دیگر کلیه متغیرها به غیر از متغیر Size و LEV نرمال نمی باشند.

خاطر نشان می گردد جهت بهره گیری از رگرسیون، نرمال بودن متغیر وابسته کافی می باشد. پس فقط نمودار احتمال نرمال بودن متغیر وابسته (VAR) در زیر ترسیم می گردد.

1- Kolmogrov- smirnov Test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید