عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری

طی دهه 1990 عمده مطالعات دانشگاهی از تحلیل هایی اقتصاد سنجی سری های زمانی قیمت ها، سودهای نقدی و عایدات به بسط مدل هایی که روانشناسی افراد را به بازارهای مالی ارتباط می دادند، سوق پیدا نمود.به این شکل که محققین استثناها فراوانی را در بازارهای مالی پیش رو داشتند که مدل های نظری در قالب نظریه جدید مالی قادر به تبیین آن ها نبودند. بسیاری از سرمایه گذاران در گذشته به این نتیجه رسیده بودند که پدیده های روانشناختی تأثیر مهمی را در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند. با این تفاصیل مطالعات رسمی ودانشگاهی در این حوزه طی دهه 1990 گسترش پیدا نمود. از مطالعاتی که تمرکز خود را در حوزه رفتاری فردی سرمایه گذاران قرار دادند می توان به مقاله اسلویچ (1972)درمورد برداشت نادرست افراداز ریسک و مقالات تیورسکی و کاهنمن (1974) و کاهنمن و تیورسکی (1979)درمورد تصمیمات شهودی و چارچوب های تصمیم در سال های 1974 و1979 که تأثیر بنیادی را در این زمینه داشتند تصریح نمود (تلنگی 1383، 10).

مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه      می باشد. به بیانی دیگر مالی رفتاری به دنبال تأثیر فرایندهای روانشناختی در تصمیم گیری می باشد. علاوه بر آن مالی رفتاری را می توان پارادایمی دانست که با در نظر داشتن آن، بازارهای مالی با بهره گیری از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدودکننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنارمی گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ می باشد که عنوان می کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ بهره گیری کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن بعضی ریسک ها می باشد. دوم روانشناسی می باشد که با بهره گیری ازآن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می شوند، مطالعه می گردد یافته ها حاکی از آن می باشد که سرمایه گذاران همیشه به گونه منطقی، قابل پیش بینی و بدون اریب، همان گونه که توسط مدل های رایج نشان داده شده اند، رفتار نمی کنند. بر اساس نظریه های روانشناسی، بشر ها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. مطالعات زیادی نحوه عملکرد. غیر منطقی افراد در مباحث سرمایه گذاری و پولی را نشان داده می باشد (خواجویی و قاسمی 1385، 57).

تاریخچه مالی رفتاری در طول نیم قرن اخیر را می توان در دو تحول متمایز اختصار نمود. اولین تحول، تحول نئوکلاسیک در مالی می باشد که با مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، تئوری بازار کارا در دهه 1960، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در طول دوره های متفاوت و تئوری قیمت گذاری اختیار معامله مبتنی بر آربیتراژ در دهه 1970، آغازمی گردد. دومین تحول، تحول رفتاری در مالی می باشد که در دهه 1980 با سؤال درمورد منشأ نوسانات در بازارهای مالی، با کشف ناهنجاری های بی شمار و کوشش در جهت ترکیب تئوری های مالی مانند تئوری آینده نگری کاهنمن و تیورسکی در سال 1979 و سایر تئوری های روانشناسان، آغاز گردید.

این دو تحول در زمان های مختلف و از طرف افراد متفاوتی مطرح شدند و به نظر میرسد این دو شیوه با هم ناسازگار باشند. ما این دو تحول در مالی با هم ترکیب شده اند و بعضی از کاربردهای مهم، نیازمند بهره گیری از هر دو روش می­باشد (ترجمان و آقا بابایی 1391، 2).

2-3-1 مالی رفتاری

مالی رفتاری پارادایم جدیدی در بازارهای مالی می باشد، که به تازگی ظهور یافته و در پاسخ به مشکلاتی می باشد که پارادایم مالی مدرن با آن روبه رو بوده می باشد. به اظهار دیگر به بحث در ارتباط با بعضی پدیده های مالی می پردازد که در آنها نمایندگان کاملاً عقلایی نیستند. مالی رفتاری شامل دو حوزه اساسی می باشد: محدودیت در آربیتراژ و روانشناسی شناختی. محدودیت در آربیتراژ به این امر می پردازد که تحت چه شرایطی نیروهای آربیتراژ در بازار مؤثر و در چه مواقعی غیر مؤثر خواهند بود. روانشناسی شناختی اظهار می دارد که فرآیندهای تصمیم گیری انسانی با در نظر داشتن بعضی محدودیت های شناختی تحت تأثیر قرار می گیرد محدودیت در آربیتراژ خود شامل تئوری پیش نگری و روانشناسی شناختی شامل رفتارهای شهودی می باشد (یوسفی 1388، 59).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سایت منبع

 پرسش ­های اساسی پژوهش:

با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:

سوال اصلی:

آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات فرعی:

  1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  2. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  3. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری