عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- هیات مدیره و وظایف آن

هیات مدیره مانند سازو کارهای داخلی راهبری شرکتی می باشد که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه اقتصادی دارد. تأثیر هیات مدیره شرکت­ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده می باشد. تا جایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می­گردد.

هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد.

اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تا جایی که در مواردی، راهبری شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیات مدیره سنجیده می گردد.

هیات مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت، مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهامداران، رعایت قوانین و مقررات و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین انتظارات از شرکت بر عهده دارد.

اصل ششم راهبری شرکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (2004)، هیات مدیره را ملزم به ایفای وظیفه امانت داری[1] می­داند که شامل دو عنصر اصلی وظیفه مراقبت[2] ووفاداری[3] می باشد .

وظیفه مراقبت حرفه­ای ایجاب می­کند اعضای هیات مدیره بر اساس اظلاعات کامل، با حسن نیت و مراقبت و پشتکار کافی به ایفای تعهداتشان بپردازند.

وظیفه وفاداری نیز اهمیت ویژه­ای به سبب تاکید بر اجرای موثر دیگر اصول راهبری شرکتی این سازمان در ارتباط با رفتار یکسان با سهامداران، نظارت بر معاملات با اشخاص وابسته و تدوین سیایت تعیین دستمزد مدیران اجرایی اصلی و اعضای هیات مدیره دارد (رهبری خرازی 1387، 38 ).

شرکت بایستی دارای هیات مدیره ای کارامد، منطبق با ویژگی­های مطرح شده در موارد ذیل باشد و مسئولیت های هیات مدیره و مدیران اجرایی بایستی به گونه ای شفاف تفکیک و مشخص گردد: (پیش نویس آیین نامه حاکمیت شرکتی 1386، 4و5).

 • رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نباید شخص واحدی باشد . وظایف اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره و مدیرعامل بایستی بطور صریح و روشن مشخص گردد و هیچگونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشند.
 • تعداد و ترکیب اعضای هیات مدیره بایستی به گونه ای باشد که تحلیل و مطالعه وجوه مختلف موضوع شرکت را برای تصمیم گیری منطقی امکان پذیر می سازد. در شرکت های بزرگ تعداد اعضای هیات مدیره بایستی حداقل 7 نفر باشد.
 • اکثریت اعضای هیات مدیره بایستی از مدیران غیرموظف باشند. موظف شدن اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره می باشد و مدیر ذینفع در این مورد حق رای ندارد. در ترکیب هیات مدیره بایستی حداقل یک عضو مالی غیر موظف و مسلط به گزارشگری مالی عضویت داشته باشد.
 • در شرکت­های بزرگ حداقل 2 نفر و در سایر شرکت­ها حداقل 1 نفر از اعضای هیات مدیره بایستی اط مدیران مستقل باشند.
 • اعضای موظف هیات مدیره نمی توانند در شرکت دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند، اما می توانند حداکثر در هیات مدیره 3 شرکت ، عضو غیرموظف باشند. اعضای غیرموظف هیات مدیره می توانند حداکثر در هیات مدیره 4 شرکت دیگر عضو غیرموظف باشند.
 • هیات مدیره بایستی دبیرخانه ای داشته باشد که مسئولیت اجرایی تشکیل جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات، انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را عهده دار گردد.

طبق تحقیقاتی، لفرت[4] (2007) با بهره گیری از اطلاعات 4 سال برای تعداد 160 شرکت به این نتیجه رسید که افزایش در تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. زمانی که نسبت اعضای غیرموظف و اعضای حرفه ای بطور جداگانه مورد مطالعه قرار می­گیرند فقط نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره می باشد که ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد (ایزدی نیا و رسائیان 1389، 55).

دو راهکار برای ارتقای کارآیی هیات مدیره می توان اظهار نمود:

 • رویکرد مدیر امین. اعضای هیات مدیره به نحوی انتخاب که استقلال آن ها توسط مدیران اجرایی تضعیف نشود. در ضمن اعضای کمیته حسابرسی نباید بر مبنای قیمت سهام و یا سود شرکت پاداش دریافت نمایند. در واقع بایستی وضعیتی پدید آورد که ایشان نسبت به اندازه قیمت سهام و سود شرکت منافع شخصی نداشته باشند.
 • افزایش مسئولیت­های اعضای هیات مدیره. ایجاد مسئولیت اعضای هیات مدیره در صورتی که وظیفه شان (علی الخصوص در مورد عملکرد نظارتی شان) را زیر پا بگذارند. این امر از چند راه قابل انجام می باشد:
 • توسعه دامنه مواردی که مدیر مشمول جریمه می باشد.
 • محدود کردن مواردی که مدیر تبرئه می گردد.
 • جریمه کردن اعتبار مدیران.

از معیارهای مهم نطام راهبری شرکتی، که در بسیاری از پژوهش­ها، تاثیر آنها بر عملکرد شرکتها مورد مطالعه قرار می گیرد، میتوان به درصد مدیران غیرموظف تصریح نمود. از دیدگاه نظری نمایندگی می­توان چنین فرض نمود مدیران غیرموظف وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند.

بدون وجود تأثیر نظارتی مدیران غیرموظف این امکان هست که مدیران موظف از جایگاه خود سوء بهره گیری کنند. بعضی از پژوهش­های علمی نشان داده می باشد که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف بر مدیریت به نحو موثری اعمال شده می باشد. در مجموع چنین بنظر می رسد که بیشتر شواهد در جهت طرفداری از تأثیر نظارتی مدیران غیرموظف بوده می باشد (ایزدی نیا و رساییان 1389 ، 55).

[1] fiduciary

[2] care

[3] loyalty

سایت منبع

[4] Lefort, F

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش­ های پژوهش:

 • بین درصد مدیران غیر موظف هیات مدیره و ارزش­گذاری زیر قیمت در عرضه های عمومی اولیه (IPO) چه ارتباط ای هست؟
 • بین تعداد اعضای هیات مدیره و ارزش گذاری زیر قیمت در عرضه­های عمومی اولیه (IPO) چه  ارتباط ای هست؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری