مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-4) تعریف کیفیت سود

در ادبیات حسابداری تعریف واحدی از کیفیت سود ارائه نشده می باشد و از ارائه یک تعریف محکم برای کیفیت سود اجتناب شده می باشد . موارد مهم اخیر از نارسایی سودهای گزارش شده برای انعکاس واقعیتهای اقتصادی همانند انرون ، گلوبال کراسینگ ، وردکام ، زیراکس ، تایکو توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران را به مسئله کیفیت سود جلب کرده می باشد . به هر حال چند تعریف از کیفیت سود به تبیین ذیل قابل ارائه می باشد :

  • سود گزارش شده قبل از اقلام غیر مترقبه در صورتی از کیفیت بالایی برخوردار می باشد که شاخص خوبی برای سودهای آتی باشد . پس سودهای پایدار و با کیفیت بالا در نظر گرفته می شوند و سودهای ناپایدار با کیفیت پایینی در نظر گرفته می شوند .

اغلب تحقیقات انجام شده در زمینه کیفیت سود بر اثر تغییر­در برآوردهای حسابداری متمرکز شده اند . برآوردهای حسابداری بخشی از اقلام تعهدی هستند که تغییر در آن بر تغییر سود جاری تأثیر دارد . افزایش (کاهش)برآوردهای حسابداری که اثر موقت بر سود دارند ، موجب کاهش کیفیت سود می شوند . زیرا سود جاری شاخص مناسبی از سودهای آتی نخواهد بود . پس بکارگیری یکنواخت اصول حسابداری از یک دوره به دوره بعد به پایداری بیشتر سود منجر می گردد و از نگرانی در مورد کیفیت سود می کاهد .

  • چنانچه شرکت بتواند سود سال جاری را در آینده حفظ کند کیفیت سود شرکت بالاست .بعضی از تحقیقات نشان می دهند که افراد مشارکت کننده در بازار سرمایه حتی حسابرسان و تحلیل گران مالی قادر نیستند پایداری اقلام تعهدی حسابداری و بازتابهای ارزشیابی این اقلام را به گونه کامل درک نمایند .2 دلیل برای این ناتوانی قابل­ذکر می باشد :
  • ارتباط بین فرآیند تولید اقلام تعهدی و سودهای آتی به اندازه کافی پیچیده می باشد که سرمایه گذاران نتوانند ماهیت موقتی اقلام تعهدی را شناسایی کنند .
  • مدیران فرصت طلبانه به مدیریت سود می پردازند و سرمایه گذاران نمی توانند تا دوره های بعدی تشخیص­دهند­که­اقلام­تعهدی­پایداری­کمتری­از­جریان­نقدی­عملیات­دارند.(پنمن و ژانگ2002)[1].

تعریف دیگر کیفیت سود به اقلام تعهدی مربوط می گردد . تأکید بیش از حد بر آخرین رقم اطلاعاتی صورت سود (زیان) یعنی سود ، اطلاعاتی مهم درمورد کیفیت سود را نادیده می گیرد . اقلام تعهدی همان تفاوت جریان نقدی و سود حسابداری تعریف می گردد . افزایش سودهایی که با اقلام تعهدی بالایی همراه باشد ، از کیفیت پایینی برخوردار می باشد و ارتباط ضعیفی با بازده آتی سهام خواهد داشت زیرا افزایش اقلام تعهدی بیانگر این می باشد که سود شرکت بسیار بیشتر از جریان نقدی می باشد که شرکت ایجاد کرده می باشد .

این تفاوت بین سود حسابداری و جریان نقدی یعنی اقلام تعهدی ناشی از بکارگیری قواعد حسابداری برای شناخت درآمدها و هزینه ها می باشد و چه موقع و چه مقدار درآمد و هزینه بایستی شناسایی گردد . اقلام تعهدی ناشی از تغییرات سرمایه در گردش می باشد که با افزایش فروش شکل می گیرد و سطح بالای اقلام تعهدی ممکن می باشد ناشی از رشد شدید فروش در گذشته باشد (چان 2001)[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس مطالعه بازده آتی سهام ممکن می باشد منعکس کننده اطلاعاتی درمورد کیفیت سودهای جاری باشد . پس اگر ارتباط سودهای جاری و بازده آتی سهام معنی دار باشد می توان فرض نمود سود از کیفیت بالایی برخوردار می باشد . سودهای با کیفیت بالا دربردارنده سطح پایینی از اقلام تعهدی می باشد و فاصله سودهای باکیفیت با جریان نقدی کم می باشد. پس تغییرات سود بر تغییرات­قیمت سهام اثر معناداری خواهد داشت .

یکی از معیارهای کیفیت سود مطالعه همبستگی بین سود و بازده سهام و قدرت تبیین دهندگی سود می باشد . معیارهای دیگری همچون حجم داراییهای نامشهود ، تکرار پذیری زیان های حسابداری ، نسبت های قیمت به ارزش دفتری و بدهی به حقوق صاحبان سهام ، رشد فروش ، نوسان پذیری سود و سهم اقلام خاص بر سود خارج نیست و به عنوان معیار کیفیت سود قرار گرفته می باشد . شرکتهایی که کیفیت سود پایینی دارند نیز معمولاً همبستگی بین سود و بازده آنها کم می باشد و قدرت تبیین دهندگی سود پایین می باشد ، رشد فروش بالایی دارند ، نوسان پذیری سود آنها آنها بالاست و زیان برای دوره های بیشتری گزارش شده و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند (لوگی 2002)[3].

در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود تصریح شده می باشد :

یکی سودمندی تصمیم و دیگری ارتباط بین این مفهوم و سود اقتصادی مدنظر آقای هیکس می باشد . به بیانی دیگر کیفیت سود عبارت می باشد از اظهار صادقانه سود گزارش شده از سود هیکسیان . مقصود از اظهار صادقانه تطابق این توصیف اظهار شده و آن چیزی می باشد که ادعای آن را دارد ، می باشد . (بیانیه مفهومی شماره 2 ، پاراگراف 63)

یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس می باشد اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی بهره گیری می کنند ، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد .

بعضی تحلیل گران مالی ، کیفیت سود را به عنوان سود عادی و مستمر ، تکرار پذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات می دانند ; آنها عقیده دارند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری می باشد .

تا کنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد ، دست یابند . در این حالت متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب ، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد دست یابند . پس مفهوم کیفیت سود ، یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست پیدا نمود ، بلکه مفهومی می باشد نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و توجه ها بستگی دارد .

[1] Penman&zhang

[2] chan

سایت منبع

[3] Lougee

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری