مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2) مروری بر خطوط کلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش «مطالعه ارتباط بین محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1388» بود که در این راستا کیفیت سود با بهره گیری از 3 الگوی کلی مورد مطالعه قرار گرفت. اولین الگوی کیفیت سود ، الگوی لویز می باشد که برابر با انحراف استاندارد از سود عملیاتی تقسیم بر انحراف استاندارد از جریان نقدی عملیاتی می باشد بدست می آید.هرچه این نسبت کوچکتر باشد  سود از کیفیت کمتری برخوردار می باشد . الگوی دوم  کیفیت سود ، الگوی بارتون می باشد که از نسبت خالص دارایی عملیاتی آغاز دوره در ارتباط با فروش بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار می باشد . الگوی سوم کیفیت سود ، الگوی پنمن می باشد که از نسبت جریان نقدی عملیاتی تقسیم بر سود خالص بدست می آید.هر چه این نسبت کوچکتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخورداراست.

در این پژوهش به آزمون فرضیه‌های زیر پرداخته گردید:

1) کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

این فرضیه شامل سه فرض‌ فرعی زیر می‌باشد:

1-1)  طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

1-2)  طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

1-3)  طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2) ­کیفیت سود با الگوهای لویز و­بارتون-سیمکو در مراحل چرخه عمر دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

این فرضیه  نیز شامل سه فرض فرعی زیر می‌باشد:

2-1) طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2-2) طی مرحله بلوغ کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

2-3) طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای لویز و بارتون-سیمکو دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3)­ ­کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن در مراحل چرخه عمر­دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

فرضیه سوم نیز دارای سه فرض فرعی می باشد:

3-1)  طی مرحله رشد کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-2)  طی مرحله کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

3-3)  طی مرحله افول کیفیت سود با الگوهای بارتون-سیمکو و پنمن دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.

به گونه کلی روش آماری مورد بهره گیری در این پژوهش روش رگرسیون  با بهره گیری از داده های ترکیبی می باشد. فرضیه ها از طریق نتایج حاصل از الگوهای اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند.

به مقصود تعیین معنی دار بودن الگوی رگرسیون از آماره F فیشر بهره گیری شده می باشد. برای مطالعه معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر الگو ، از آماره  t استیودنت در سطح اطمینان 95% ، بهره گیری شده می باشد. بدین مقصود از نرم افزارهای EXCEL ، E-VIEWS و SPSS بهره گیری شده می باشد. همچنین از آزمون دوربین واتسون نیز برای مطالعه نبود مشکل خود همبستگی بین جملات پسماند بهره گیری گردید که حدود 2 می باشد و مشکل همبستگی نیز وجود ندارد. برای آزمون نرمال بودن خطاها، از آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف (K-S) بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

سایت منبع

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری