تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

1-6- فرضیه های پژوهش

در ارتباط با موضوع پژوهش براساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته می باشد:

1: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری هست.

2: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3: بین اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت ها  ارتباط معناداری هست.

1-7- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد. زیرا به مطالعه تاثیر سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد و از نتایج آن برای حل معضلات این جامعه آماری بهره گیری می­گردد. این پژوهش از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی می­باشد. همچنین از نظرمکانیزم اجرا این پژوهش را می­توان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد. با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای بهره گیری می گردد. در این روش، آغاز با بهره گیری از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با بهره گیری از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید