مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4- نتیجه‌گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها

در این پژوهش، تجزیه و تحلیل جامعی روی، مطالعه ارتباط بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شرکتهای مورد مطالعه می باشد. این پژوهش شامل سه فرضیه می­باشد که در هر فرضیه ارتباط یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام مطالعه می­گردد. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد در این پژوهش اثرات هفت متغیر کنترل که انتظار می­رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج پژوهش حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می­باشد.

سود در هر بازار سرمایه­ای به­عنوان مهم­ترین مبنای تصمیم­گیری پذیرفته شده و نتایج مطالعات بسیاری موید ان می باشد که سود گزارشی، حاوی اطلاعات مرتبط با ارزش گذاری قیمت سهام شرکت­ها می باشد، اما فرایند اندازه گیری سود پر از نارسایی هایی زیرا نیاز به برآوردها، پیش بینی های آتی، امکان بهره گیری از روش های متنوع حسابداری، تنوع زمانی شناسایی درآمد، مفاهیمی زیرا هموارسازی و غیره می باشد که به نوعی دقت، صحت و قابلیت اطمینان آن را تهدید می کند. پس، توجه صرف به سود، انتظارات را برآورده نمی­کند. یکی از روش­های مقابله با چنین نارسایی­هایی، افشا و گزارشگری اطلاعات تسهیل کننده ارزیابی کیفیت سود می باشد، یعنی این که اگر سیستم گزارشگری مالی بتواند اطلاعات کمی و کیفی برای ارزیابی کیفیت سود ارائه کند، در آن صورت، تصویر واضحی از وضعیت و عملکرد واحد اقتصادی نمایش داده خواهد گردید، به آن معنا که در تعیین ارزش شرکت، علاوه بر کمیت سود بایستی به کیفیت آن نیز توجه نمود.

معمولاً زمانیکه اطلاعات تازه­ای از وضعیت شرکتها (مثلا صورتهای مالی شرکتها) در بازار منتشر  می­گردد، این اطلاعات توسط تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر بهره گیری­کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن تصمیم­گیری نسبت به خرید و یا فروش صورت می­پذیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار بهره گیری­کنندگان، بخصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت سهام می­گردد، زیرا نحوه برخورد با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شکل می­دهد. نتایج پژوهش نشان دهنده عدم عکس العمل بازار و سرمایه گذاران نسبت به تغییرات کیفیت سود می باشد و این موضوع نشان دهنده عدم شناخت کافی سرمایه گذاران و فعالین بازار سرمایه ایران از مفهوم کیفیت سود می باشد.

علت های زیر را در کسب نتایج بدست آمده در این پژوهش می توان موثر دانست:

  • بازار سرمایه ایران از نظر کارایی اطلاعاتی ضعیف به حساب می آید. بهبود مکانیزمهای نظارتی، اصلاح مقررات، ثبات بیشتر در سیاست گذاری ها و ایجاد سازو کار مناسب برای ارائه اطلاعات آگاهی بخش به سرمایه گذاران می تواند به آنها کمک کند تا به جای تصمیم گیری بر پایه اطلاعات مالی و غیرمالی بدست آمده از منابع غیررسمی با مطالعه متغیرهای حسابداری تصمیم گیری خود را بهبود بخشند.
  • یکی از موارد مهم که می تواند توجیه کننده عدم ارتباط بین کیفیت سود با نوسانات بازده سهام باشد، نوسانات موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  • دلیل دیگر را می توان محدودیت زمانی دانست. طبیعی می باشد با انجام پژوهش مشابه در دوره های زمانی طولانی تر می توان به نتایج دقیق تر دست پیدا نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  5. سایت منبع

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید