تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4-2-1 آزمون فرضیه اول

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف ازفرضیه اول آزمون تاثیر نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش یک شرکت بر روش­های اندازه­گیری عملکرد سودآوری می باشد. مشخصاً سوال پژوهش این می باشد آیا ارتباط معناداری بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری هست. در فرضیه یک هدف رسیدن به این نتیجه می باشد، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه در مورد سیاست سرمایه­گذاری خود بهره گیری کند یعنی با حداقل سطح سرمایه­گذاری در دارئی­های جاری، انتظار رود سودآوری شرکت افزایش یابد، این رویکرد به تنهایی با دیگر متغیرهای کنترلی به شرکت برای اجتناب از اتلاف منابع و نگهداری سود بالای شرکت کمک خواهد نمود. گزینه دیگر، رویکرد محافظه کارانه سیاست سرمایه­گذاری می باشد. این سیاست تاکید می­کند، بخش بیشتری از سرمایه در دارائی­های نقدی قرار داده گردد. از طرف دیگر، این رویکرد از رشد بالا در سودآوری یک شرکت طرفداری نمی­کند. پس، بیانیه بالا با یک تجزیه و تحلیل فرضیه به تبیین زیر مورد آزمون قرار می­گیرند.

که سودآوری پایین ترین سطح سیاست سرمایه­گذاری در سرمایه در گردش شرکت­ها را نشان می­ دهد وسودآوری بالاترین سطح سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش شرکت­ها را نشان می­ دهد.

جدول 4-6 نتایج میانگین و انحراف معیار نسبت سیاست سرمایه­گذاری سرمایه در گردش(WCIP) و بازده دارائی­ها(ROA) مربوط به 8 ساله صنعت را نشان می دهد. سوال این بود که آیا پایین ترین میانگین نسبت WCIP بطور متوسط با نسبت بالای ROA در ارتباط می باشد؟ این هدف، به وضوح مطابق با نظاره هر یک از  صنایع بهره گیری شده در این مطالعه نیست.

در نمودار 4-1 متوسط نسبت WCIP صنعت سیمان ، آهک و گچ کمترین میانگین با 32/0 را دارا می باشد، در حالیکه مشابه آن در میانگین ROA (نمودار 4-2) با 25/0 بالاترین نمی­باشد. متوسط نسبت WCIP صنعت منسوجات دارای بالاترین میانگین با 86 می­باشد در حالیکه نتایج ROA آن با 04/0 پایئن­ترین میانگین نمی­باشد. پس یک شرکت با کمترین سرمایه­گذاری در دارائی­های جاری  نمودار (4-1) بیشترین ROA (نمودار 4-2) را ندارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید