دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

دسته بندی بر اساس مجرا و پیام

هنگامی که یک گروه مخاطب فرعی به عنوان دسته تعریف می گردد، برنامه ریز ارتباطی بایستی مجراها و پیام هایی را بیابد که مناسب آن دسته باشند. اما نمی توان از طریق مجراهای سازگار، یعنی از طریق مجراهایی که مخاطبان آنها، با گروه مورد نظر برنامه ریز منطبق می باشد، به همه بخش ها دست پیدا نمود. در این موارد ممکن می باشد راه حل، دسته بندی پیام باشد.

دسته بندی پیام به گونه ای می باشد که با دستۀ مورد نظر تناسب یابد. با وجود این، پیام به گروهی گسترده تر از مخاطبان مورد نظر می رسد.

سایت منبع

فراگردی که تبیین داده گردید را می توان به این ترتیب اختصار نمود:

 

2-23-2 هفت تأثیر کارگزار تبلیغ در ارتباط با مخاطبان هدف

کارگزار تبلیغ، در فرآیند یک نوآوری با مخاطبان خود دارای هفت تأثیر پیاپی می باشد. او قبل از هر چیز بایستی به پیام هایی که ارسال می کند، آگاهی کافی و باور داشته باشد و با سازمان یا جامعۀ خویش احساس تعلق کند. در مجموع هفت نقشی که وی بایستی ایفاء کند به تبیین زیر می باشد:

  • برانگیختن احساس نیاز مردم نسبت به تغییر: کارگزار تبلیغ بایستی احساس نیاز به تغییر را در رفتار مخاطبان خود پدید آورد. برای اجرای این کار وی بایستی راه حلهای گوناگون مربوط به یک مسئله را نشان دهد، اهمیت مسایل را روشن سازد و مخاطب خود را قانع کند. در این مرحله کارگزار تبلیغ نه تنها بایستی نیازها را مشخص کند بلکه آنها را به صورت عاملی سازنده و ابزاری برای پیشرفت ارائه کند. شاید یکی از معضلات مردم جوامع مختلف و به ویژه جامع، ما بی اطلاعی از خدماتی می باشد که این سازمان ها می توانند در جهت منافع آنها انجام دهند.
  • ایجاد ارتباط با مخاطب: هنگامی که نیاز به تغییر ایجاد گردید، کارگزار تبلیغ بایستی با مخاطب خود ارتباط مستقر کند. او می تواند با اعتبار بخشیدن، ایجاد اعتماد و همدلی با نیازهای آنان، این ارتباط را تحکیم بخشد، زیرا در این جا مخاطبان بایستی پیش ازپذیرش توجه جدید، کارگزار تغییر را پذیرفته باشند.
  • تعیین نیاز مخاطب: کارگزار تبلیغ بایستی مسایل مخاطبان خود را مطالعه کرده و مشخص سازد چرا روشهای موجود نمی توانند نیازهای آنها را برآورده کنند. در این جا کارگزار تبلیغ بایستی برای دستیابی به نتایج پژوهش خود، موفقیت ها را از نگاه مخاطبان خود ببیند. او بایستی از نظر روانی خود را در جایگاه آنها قرار دهد و مسائل را آنگونه ببیند که آنها می نگرند. این نوع شیوۀ انتقال فکری و روانی معمولا” دشوار می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

عمده ترین هدف پژوهش این می باشد که مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1ـ تجزیه و تحلیل جایگاه ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ مطالعه ارتباط بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.