تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تأثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها می باشد. در این پژوهش تاثیر تغییر ساختار دارایی های  سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها  و ارتباط سیاست­های سرمایه در گردش (تامین مالی و سرمایه گذاری) با استراتژی­های سودآوری (بازده دارایی­ها و کیو توبین) در شرکت ها ی عضو نمونه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. از متغیرهای اندازه، رشد و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گیری شده می باشد. در راستای این هدف، داده های 8 ساله (1383-1390) هفتاد و یک شرکت غیر مالی از میان شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بصورت سالانه با روش نمونه­گیری حذفی سیستماتیک مورد مطاله قرار گرفتند. آزمون فرضیات پژوهش با بهره گیری از مدل رگرسیون چندگانه در قالب داده­های ترکیبی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهند، اگر شرکت ها  بیشتر از دارایی های  جاری در سرمایه در گردش سرمایه­گذاری کنند، سودآوری آن­ها افزایش خواهد پیدا نمود. همچنین ارتباط نسبت تامین مالی سرمایه در گردش با نسبت بازده دارایی­ها معنای آماری ندارد. اما با افزایش نسبت تامین مالی سرمایه در گردش نسبت کیو توبین (ارزش بازار) افزایش می­یابد. به نظر می­رسد سرمایه گذاران علاقه ­مندند بیشتر در شرکت ها یی سرمایه­ گذاری کنند که رویکر متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش را دارند، زیرا آنها تصور می­کنند سهام چنین شرکت ها یی در بازار با ارزش تر می باشد.

واژگان کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، سیاست­های متهورانه، سرمایه ­گذاری، تامین مالی، سودآوری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

سایت منبع

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری