عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-11- تعریف عملیاتی واژه های پژوهش

دارایی ­های جاری: دارایی­هایی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر می باشد، مصرف یا فروخته گردد، یا به وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریب به یقین می باشد، تبدیل گردد یا وجه نقد یا معادل وجه نقدی باشد که بهره گیری از آن محدود نشده باشد (اصول و ضوابط حسابداری وحسابرسی 1389، 297).

بدهی­های جاری: تعهدی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر می باشد تسویه گردد (اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی 1389، 298).

بدهی­های بلند مدت:تعهداتی که بطور معقولی انتظار نمی رود در چرخه عملیاتی  شرکت یا 12ماه هر کدام طولانی تر  باشد تسویه شوند (اپتو 2012، 17).

دارایی­های (غیر جاری) ثابت:منابع دایمی که به مقصود اداره هموار شرکت بهره گیری می گردد. این دارایی­ها منحصر به فرد و دارای عمر مفید بیش از یکسال هستند. برای فروش مجدد در نظر گرفته نمی شوند. بدلیل بهره گیری، ارزش آنها کاهش می­یابد (اپتو2012، 17).

سرمایه در گردش : سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی می باشد که در دارائی‌های جاری سرمایه‌گذاری می گردد (جهانخانی و پارسائیان 1389، 120). معمولاً به مازاد دارایی های  جاری بر        بدهی­های جاری سرمایه در گردش یاخالص داریی­های جاری اطلاق می گردد (اصول وضوابط حسابداری و حسابرسی 1389، 295).

کل دارایی­ها: جمع دارایی های  ثابت ودارایی­های جاری گفته می گردد (اپتو2012، 17).

سیاست­های متهورانه سرمایه­گذاری سرمایه در گردش: نسبتی که ارزش سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارائیها می­باشد و با تقسیم  دارائیهای جاری بر  کل دارائیها اندازه گیری می­گردد (اپتو 2012، 18).

سیاست­های متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش: نسبتی که ارزش تعهدات کوتاه مدت به کل دارائی­ها می­باشد و با تقسیم بدهی­های جاری بر کل دارائیها انداز گیری می گردد (نظیر و افزا 2009، 160).

1-12- اختصار فصل

در نتیجه، این پژوهش تاثیر سیاست مدیریت متهورانه سرمایه در گردش را با بهره گیری از روش رگرسیون چندگانه مورد مطالعه قرار می دهد. نمونه آماری  این مطالعه از 71 شرکت غیرمالی بین سال­های 1383 تا 1390 از سایت بورس اوراق بهادار ایران دریافت شده می باشد. تجزیه و تحلیل آماری با بهره گیری از نرم افزار Eviews   انجام شده می باشد. تاثیر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها  مورد مطالعه قرار گرفت.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

سایت منبع

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری