عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

1 ـ 7   تعریف عملیاتی واژه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تصمیم گیری مدیران:

 تصمیم گیری به زبان ساده انتخاب یک راه حل از میان راه حل های مختلف می باشد. فرآیند       تصمیم گیری مشتمل بر سه فاکتور اطلاعات وارده، روش تصمیم گیری و تصمیم اتخاذ شده می باشد که مدیران می توانند از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری خود بهره گیری نمایند. مدیریت مؤثر مبتنی بر تصمیم گیری مناسب و دستیابی به نتایج مطلوب می باشد.

سیستم اطلاعاتی حسابداری (AIS):

مجموعه ای از اجزای دارای تأمل با هم می باشد که هدف آن ارائه اطلاعات مالی مناسب برای تصمیم گیری افراد ذینفع اعم از مدیران، صاحبان سهام، بستانکاران، سرمایه گذاران بالقوه و ….. می باشد. وظیفه AIS فراهم کردن اطلاعات در عرصه مالی جهت سیستم اطلاعاتی مدیریت (MIS) می باشد.

عوامل فنی:

این عوامل به سنجش کیفیت اطلاعات به دست آمده از سیستم حسابداری مدیریت       می پردازد. حفظ دانش فنی و دارایی های غیر ملموس به عنوان یکی از پراهمیت ترین حوزه ها در بحث سازمان در دو دهه اخیر مطرح می باشد و به نظر می رسد این مباحث به گونه ای پرشتاب در دهه های آتی همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل فنی مربوط به مدیران در عدم بهره گیری اطلاعات حسابداری کافی شامل ناآگاهی مدیران از تأثیر و قابلیت های سیستم حسابداری مدیریت، عدم تمایل مدیران نسبت به الگویابی سیستم های موفق و تغییرات و جابجائی زود هنگام مدیران بوده می باشد.

عوامل فنی مربوط به کارکنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری کافی شامل عدم آشنائی و آگاهی کافی حسابداران با روش های حسابداری ، عدم ارتباط متقابل کافی مدیران و کارکنان بخش حسابداری و عدم ارائه گزارشات اساسی و به موقع برای تصمیم گیری بوده می باشد.

سایت منبع

عوامل رفتاری:

رفتار سازمانی مطالعه عملیات، رفتارها و توجه های مدیران و کارکنان به صورت منظم می باشد. ویژگی های رفتاری اظهار کننده این مطلب هستند که اندازه گیری ها و معیارهای حسابداری مدیریت به گونه ای مختلف، رفتار سازمانی افراد را تحت تأثیر قرار می دهند. موانع رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم صمیمیت کارکنان ، عدم در نظر داشتن ایجاد سیستم های انگیزشی و رفتاری ، نبود روحیه همبستگی گروهی و عدم کار تیمی بمنظور پیشبرد اهداف سازمانی ، نبود سیستم تشویق و ترغیب کارکنان و نبود سیستم تنبیه و بازخواست بوده می باشد.

عوامل فرهنگی:

ویژگی های فرهنگی به باورها، ارزش ها و طرز تفکر اعمال شده در یک معیار تصریح دارد. عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران شامل عدم آموزش در سطح جامعه و آموزش دانشگاهی ، نداشتن روحیه نوآوری فردی و خلاقیت ، نداشتن روحیه تحمل مخاطره و تعارض (تغییر پذیری) و نداشتن روحیه مسئولیت پاسخگوئی بوده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • شناسایی عوامل فنی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری.
  • شناسایی عوامل رفتاری عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • شناسایی عوامل فرهنگی عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران.
  • رتبه یا اولویت بندی هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.
  • ارزیابی تأثیر یا درجه اهمیت هر یک از عوامل شناسائی شده بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران.

مطالعه موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید