مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8- انواع متغیرها

سایت منبع

1-8-1 متغیر وابسته[1]

راهبرد معکوس

یکی از راهبرد­های سرمایه گذاری می­باشد که همگام و هم­جهت با نوسانات بازار نمی­باشد و بر این اصل استوار می­باشد که طریقه نوسانات اخیر ادامه نخواهد پیدا نمود. در راهبرد معکوس توصیه می­گردد، سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته، به فروش رسد و سهامی که در گذشته عملکرد ضعیفی داشته، خریداری شوند. به بیانی دیگر توصیه می­گردد سهامی خریداری گردد که در حال حاضر، بازار نسبت به آن سهم بسیار بدبین می باشد و سهامی فروخته گردد که بازار نسبت به آن بسیار خوش­بین می باشد (اسماعیل 2012، 29).

1-8-2 متغیرهای مستقل[2]

عامل بازار

همان عامل بتا (β) می­باشد، عامل بازار حاصل تفاوت میانگین بازدهی بازار و نرخ بازده بدون ریسک می باشد.

عامل اندازه شرکت[3]

حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه کوچک و بازده ماهانه پرتفوی سهام با اندازه­ی بزرگ، می باشد  (اسماعیل 2012، 29).

عامل ارزش دفتری به بازار[4] 

حاصل تفاوت بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارز­ش بازار بالا و بازده ماهانه پرتفوی سهام با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین می‌باشد (اسماعیل 2012، 30).

1-9- ساختار پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در فصل اول پژوهش، کلیات پژوهش مد نظر قرار می گیرد.

در فصل دوم، آغاز ادبیات موضوع مطالعه می گردد. سپس تحقیقات خارجی و داخلی مرتبط با موضوع ارایه می گردد.

در فصل سوم، روش اجرای پژوهش تشریح می گردد. متغیرهای وابسته، مستقل و نحوه اندازه گیری آن ها به تفضیل اظهار می گردد. قلمرو پژوهش، جامعه آماری و نحوه اندازه گیری نیز در این فصل اظهار
می گردد. نحوه جمع آوری داده ها، تعریف مفاهیم، روش شناسی پژوهش، روش های آماری و آزمون فرضیه ها دراین فصل ارائه گردیده اند.

در فصل چهارم، یافته های پژوهش ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در آغاز ذکر گردیده می باشد. سپس فرضیه ها و مدل رگرسیون هر فرضیه ارائه شده اند.

در فصل پنجم، در آغاز اختصار ای از پژوهش اظهار شده و یافته های پژوهش یاد شده اند و این نتایج با تحقیقات دیگر پژوهشگران مقایسه شده می باشد. و نتایج دیدگاه محقق اظهار گردیده می باشد. سپس نتیجه گیری پژوهش ارائه شده و در پایان  پیشنهادات محقق برای بهره گیری کنندگان و پژوهش های آینده در این زمینه ذکر گردیده می باشد.

[1] Dependent variable

[2] Independent variable

[3]  Small Minus Big

[4]  High Minus Big

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش ­های اساسی پژوهش:

با در نظر داشتن اظهار مساله که در بخش قبل عنوان گردید، سؤالات اساسی پژوهش را می­توان به صورت زیر مطرح نمود:

سوال اصلی:

آیا می­توان با بهره گیری از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب نمود؟

سوالات فرعی:

  1. آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  2. آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟
  3. آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی ­دار هست؟

مطالعه سودآوری استراتژی معکوس در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید