مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

هدف از کیفیت سود،سود واقعی می باشد که بصورت منصفانه منعکس گردد و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ گردد و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن می باشد بوسیله مدیران دستکاری گردد بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد این پژوهش، به مطالعه ارتباط بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سیمکو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورتهای مالی سالهای 1385 الی 1389 شرکتهای مورد مطالعه می باشد. این پژوهش شامل سه فرضیه می باشد که در هر فرضیه ارتباط یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام مطالعه می گردد. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری شده می باشد در این پژوهش اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج پژوهش حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.

واژه­ های کلیدی : کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام، بازده سهام

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سئوال اصلی

سؤال اصلی پژوهش این می باشد که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

سئوالات فرعی:

  1. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  2. سایت منبع

  3. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سیمکو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟
  4. بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه ارتباط ای هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری