سایت منبع

 مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده می باشد. پس شناسایی عوامل موثر بر نگهداری موجودی های نقدی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد (آقایی و همکاران 1390، 70-53). هدف این پژوهش مطالعه ارتباط ساختار مالکیت با نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی تقسیم شده می باشد.همچنین در این پژوهش متغیر های ساختار مالکیت به عنوان متغیر های مستقل و نگهداری موجودی های نقدی به عنوان متغیر وابسته بهره گیری شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1389-1382 تشکیل می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن می باشد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط منفی و معنا داری هست و همچنین بین تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط منفی و معنا داری هست. اما بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی ارتباط مثبت و غیرمعناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

واژگان کلیدی: سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت، مالکیت دولتی، نگهداری موجودی های نقدی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تمرکز مالکیت شرکت ها و اندازه وجوه نگهداری شده توسط آنها ارتباط معنی داری هست؟
  • آیا بین درصد مالکیت دولتی شرکت ها و اندازه وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید