عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1) بخش اول : کیفیت سود

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی بهره گیری کنندگان نشأت می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی اظهار اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری جهت کمک به بهره گیری کنندگان بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذکور ، صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می باشد که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشات مالی محسوب می گردند .

FASB در بیانیه مفهومی شماره (1) تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی به اظهار اهداف گزارشگری مالی می پردازد که می توان آن را به صورت زیر اختصار نمود :

  • گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را فرآهم آورد که برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه و سایراستفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات منطقی و سرمایه گذاری ، اعتباردهی و تصمیمات مشابه مفید و سودمند باشند . این اطلاعات بایستی برای آن دسته از افرادی که درک متعارفی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی دارند و با کوشش معقولی تمایل به مطالعه اطلاعات دارند ، قابل فهم باشند .
  • از آنجایی که جریانات نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با جریانات نقدی واحد تجاری ارتباط دارد ، گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را فراهم آورد که اعتباردهندگان ، سرمایه گذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ ، زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریانات نقدی واحد تجاری کمک نماید .
  • گزارشگری مالی بایستی اطلاعاتی را درمورد منابع اقتصادی واحد تجاری ، ادعاها نسبت به آن منابع (تعهدات واحد تجاری برای انتقال منابع به سایر واحدها و صاحبان سهام ) و اثرات معاملات ، رویدادها و شرایطی که منابع واحد تجاری و ادعاها نسبت به آن منابع را تغییر می دهد ، تصریح نماید .

همانطور که از مفاد بیانیه مفهومی شماره (1) نیز ملاحظه گردید گزارشگری تأثیر محوری در تئوری حسابداری داشته می باشد ، به طوری که در تعاریف ارائه شده از حسابداری به صورت گاه و بیگاه بر این مسئله تأکید شده می باشد .

AAA : حسابداری فرآیند تعیین  ، اندازه گیری و تبادل اطلاعات اقتصادی می باشد . به نحوی که شرایط قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه بهره گیری کنندگان را فراهم آورد .

APB : وظیفه حسابداری فراهم آوردن اطلاعات اکثراً کیفی با ماهیت مالی در مورد واحدهای اقتصادی می باشد به نحوی که برای تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشند .

سایت منبع

FASB : تأثیر گزارشگری مالی در اقتصاد فراهم آوردن اطلاعاتی می باشد که برای تصمیم گیری های بازرگانی و اقتصادی مفید باشد .

به گونه اختصار هدف اولیه از گزارشگری مالی تهیه اطلاعاتی در زمینه عملکرد واحد تجاری می باشد که از طریق اندازه گیری سود و اجزای آن بدست می آید : سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاصی که در ارتباط با سنجش خالص جریانهای نقدی آتی واحد تجاری ذینفع هستند ، اساساً علاقه خاصی به این اطلاعات دارند . علاقه آنها به جریانات نقدی آتی مؤسسه و توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی مساعد در درجه اول منجر به تمرکز روی اطلاعاتی درمورد سود می گردد تا اینکه اطلاعات مستقیم درمورد جریانات نقدی کسب کنند .

صورتهای مالی که صرفاً اطلاعاتی راجع به دریافتها و پرداختهای نقدی طی دوره ارائه می نمایند ، نمی توانند به اندازه کافی و به نحو مطلوب منعکس کننده عملکرد موفق یا ناموفق مؤسسه و چگونگی کارایی آن باشند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

1-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و پنمن بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

2-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی لویز و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

3-ارزیابی اندازه تاثیر کیفیت سود با بهره گیری از الگوی پنمن و بارتون-سیمکو بر قیمت و بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها(مراحل رشد ، بلوغ و افول).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه و مقایسه محتوای اطلاعاتی کیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری