تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5- متغیرهای پژوهش

در این پژوهش با بهره گیری از اطلاعات گذشته مربوط به شرکت­های نمونه آماری، ارتباط بین سودآوری عملکرد شرکت ها  به عنوان متغیر مستقل با سیاست سرمایه­گذاری و تامین مالی سرمایه درگردش به عنوان دو متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته اند.برای اندازه گیری سودآوری از دو نسبت بازده دارایی­ها ([1]ROA) و کیو توبین (Tobin’s q) بهره گیری می­گردد. در پژوهش حاضر متغیرهای اندازه، رشد، اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بهره گیری قرار گرفته شده ­اند.

3-5-1 متغیرهای وابسته

تاثیر سیاست­های مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت­ها از طریق روش حسابداری (نسبت بازده دارایی­ها) جهت اندازه­گیری سودآوری و روش بازار (نسبت کیو توبین) جهت اندازه­گیری عملکرد مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، سودآوری به عنوان متغیر وابسته، با بهره گیری از نسبت بازده دارائی­ها  و نسبت کیو توبین اندازه­گیری می­گردد. صورت سود و زیان برای اندازه­گیری پیشرفت یک شرکت جهت دستیابی به اهداف سودآوری بهره گیری می­گردد. تطبیق بین درآمد و هزینه در صورت سود وزیان یک شرکت سود شرکت را برای یک دوره کسب و کار ایجاد می­کند. بازده دارائی­ها (ROA) از تقسیم سودهای خالص پس از کسر مالیات بر کل دارائی­ها محاسبه می­گردد دومین روش اندازه­گیری عملکرد، نسبت کیو توبین(Tobin’s q) می باشد. این نسبت به عنوان یک روش اندازه­گیری بهره گیری می­گردد، زیرا توانایی مقایسه ارزش بازار شرکت با ارزش دفتری دارائی­های آنرا دارد. پس نسبت کیو توبین به تبیین زیر محاسبهمی­گردد:کیو توبین برابر می باشد با تقسیم ازش بازار شرکت (MVF[2]) بر ارزش دفتری دارائی­ها (BVA[3]).

3-5-2 متغیرهای مستقل

اولین متغیر مستقل این پژوهش سیاست سرمایه­گذاری سرمایه در گردش (WCIP[4]) می باشد، در صورتی سیاست سرمایه گذاری متهورانه می باشد، که مدیریت شرکت بهره گیری از سرمایه­گذاری کمتر در دارائی­های جاری پیش روی دارائی­های بلند مدت را طرفداری ­کند. از طرف دیگر سیاست محافظه کارانه سرمایه گذاری این می باشد که یک شرکت سرمایه گذاری بیشتر در دارائی­های نقد را می پذیرد. استراتژی سرمایه گذاری شرکت از طریق نسبت مالی دارائی­های جاری (CA[5]) بر مجموع دارائی­ها ([6]TA) اندازه­گیری می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

رویکردهای سیاست محافظه کارانه و متهورانه سرمایه درگردش استراتژی­هایی هستند که مدیریت را در بهره گیری از وجوه به صورت کارآمدترین شیوه توانا می­سازند، هنگامی که یک شرکت دارایی­های سرمایه در گردش خود را در سطح حداقل تامین مالی می­کند، آن شرکت ریسک ذخیره بیش از حد موجودی کالا، سرقت و افزایش هزینه های فروش را کاهش می­دهد. شرکتی  که بطور موثر موجودی کالا، حساب­های دریافتی و وجه نقد خود را کنترل ­کند، در نتیجه فرصتی برای افزایش سودآوری خواهد داشت. در مورد رویکرد محافظه­کارانه، انتظار می­رود پول نقد فراوان نیازهای سرمایه در گردش شرکت را برآورده کند. محافظه کاران به وجود نقدینگی بیشتر در شرکت عقیده دارند، پس فراموش کردن پول بی­فایده می باشد اگر نتوانند ازآن برای ایجاد فرصت­های  بیشتر در رشد و شکوفایی بهره گیری نمود (اپتو2012، 35).

دومین متغیر مستقل سیاست تامین مالی سرمایه در گردش (WCFP[7]) می باشد. سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش یک رویکرد می باشد که یک شرکت بهره گیری می­کند، هنگامی که با بهره­گیری بیشتر از  بدهی­های کوتاه مدت و کمتر از بدهی­های بلند مدت به دنبال اهداف مالی سرمایه در گردش می­باشد (نطیر و افزا 2009، 187؛ وین رب و ویسچر 1998، 199). پیش روی آن، سیاست محافظه کارانه تامین مالی سرمایه در گردش، از بدهیهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام برای تامین وجوه جهت خرید بیشتر دارایی­های  کوتاه مدت بهره گیری می­گردد. هنگامی که شرکتی اطلاعات مالی خود را برای یک دوره ثبت می­کند، سیاست تامین مالی سرمایه در گردش روی بخش بدهی­های جاری­ تراز نامه منعکس می­گردد. یک شرکت بدهی­های جاری خود را به عنوان حساب­های پرداختی، اسناد پرداختی، حق کمیسیون پرداختنی و دیگر پرداختنی­ها که عمر آنها کمتر از یکسال می باشد، منعکس می­کند (اپتو 2012، 36). سیاست نسبتاً متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش یک شرکت به وسیله نسبت بدهی­های جاری ([8]CL) بر کل دارائی­ها (TA[9]) محاسبه می­ گردد.

[1] . Return on assets

سایت منبع

[2] . market value of firms

[3] . book value of assets

[4] . working capital investment policy

[5] . current assets

[6] . total assets

[7] . working capital financing policy

[8] . current liabilities

[9] . total assets

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری ارتباط معنادار هست؟

2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری ارتباط معنادار هست؟

3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟

تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید